Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Becerilerini Harekete Geçiren Bir Etkinlik Örneği
Öğrencilerin bilgi ve becerisinin geliştirilmesi ve kendi öğrenme süreçlerini yönetebilme becerilerini kazanmaları hususuna vurgu yapan üst bilişsel beceriler Matematik Öğretimi Programı genel amaçları arasında yer almaktadır (MEB, 2018). Dolayısıyla öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin üst bilişsel becerilerini harekete geçirebilen bireyler olarak yetişmeleri hususu önemli görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarını öğretim programlarının merkezinde yer alan problem çözme becerilerini kullanmada donanımlı olmalarını ve problem çözme stratejilerini esnek bir şekilde uygulayabilmelerini hedefleyerek hazırlanmış bir problem çözme etkinliğinin üst bilişsel becerileri harekete geçirme durumunu incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 güz döneminde bir devlet üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Üst Bilişsel Beceriler Etkinlik Kağıtları” ve “Mentimeter Kelime Bulutu Uygulaması” kullanılmıştır. Hazırlanan etkinlik kağıtları öğretmen adaylarına bir ders saati içinde uygulanmıştır. Ardından öğretmen adaylarından katılım sağladıkları etkinliği göz önünde bulundurarak üst bilişsel becerilerin ne olduğunu 3 kelime ile tanımlamaları istenmiştir. Veri toplama sürecinin bu aşaması “Mentimeter Kelime Bulutu Uygulaması” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının yapmış oldukları tanımların, literatürde yer alan üst bilişsel beceri tanımları ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu bulgu öğretmen adaylarının üst bilişsel becerilerini harekete geçirmek amacıyla hazırlanan etkinliğin etkili sonuç verdiği yönünde bir bulgudur. Etkinliğin hazırlanma aşamalarına ve elde edilen bulguların ayrıntılı sonuçlarına sunum esnasında yer verilecektir.
Teşekkür: Yapılan çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) tarafından SOA-2022-1106 nolu proje ile desteklenmiştir.

MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

Anahtar Kelimeler: üst bilişsel beceriler, matematik öğretmen adayları, etkinlik