Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN WEB 2.0 ARAÇLARININ MATEMATİK DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
OZ
Teknolojinin gelişmesiyle beraber 21. Yüzyılda Web 2.0 araçları eğitim öğretim sürecinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu araçlar, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinde aktif ve yaratıcı olmalarına, dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine ve öğrenmeye olan ilgilerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin eğitim materyallerini hazırlamalarına ve öğrencilerle daha kolay bir şekilde iletişim kurmalarına da yardımcı olmaktadır. Eğitimde Web 2.0 araçlarının kullanımı, öğrencilerin dijital dünyada daha etkin bir şekilde iletişim kurmalarına ve öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. Matematik dersinde Web 2.0 araçlarının kullanımı öğrencilerin matematikle ilgili fikirlerini ve görüşlerini paylaşmasına, diğer öğrencilerle iş birliği yaparak öğrenmesine, dersle ilgili olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin sınıf ortamında Web 2.0 araçlarını matematik derslerinde kullanmaları öğrenciler için yararlı olabilir. Buna bağlı olarak bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarının matematik dersinde kullanımına ilişkin durumlarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda “Sınıf öğretmenleri Web 2.0 araçları konusunda yeterli donanıma sahip mi?”, “Sınıf öğretmenleri matematik dersinde web 2.0 araçlarına yer veriyor mu?” ve “Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde Web 2.0 araçlarını kullanmaya yönelik görüşleri nelerdir?” araştırma sorularına yanıt aranacaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenecektir. Durum çalışması belli bir durumu veya olayı ayrıntılı bir şekilde incelemek ve analiz etmek için yapılan bir araştırma yöntemidir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılarak oluşturulacaktır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kars ilinde sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olmak ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak araştırmanın ölçütleridir. Örneklemini oluşturan 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kars ilinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerine google form aracılığıyla görüşme soruları uygulanıp veriler toplanacaktır. Toplanan veriler içerik analizi ile yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi; Sınıf Öğretmenleri; Web 2.0 Araçları