Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bazı Ev Aletlerinin Çalışma Prensipleri ile Bilimsel Bilgilerini İlişkilendirebilmelerinin İncelenmesi

Öğrencilerin yaşamlarında karşılaşmış oldukları durumları, eğitim öğretim sürecinde derslerinde edindikleri teorik bilgilerle ilişkilendirebilmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle öğrencileri yetiştirecek öğretmen adaylarının bu konuda bilgi sahibi olmaları eğitim ve öğretimleri sürecince deneyim kazanmaları gerekmektedir. Tüm disiplinlerde olduğu gibi fen bilimleri eğitimi alan öğrencilerinde bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Güncel yaşamın her alanında karşılarına çıkan fen prensiplerini bilmek ve uygulama alanları hakkında ilişkilendirmeler kurabilmek öğrenmenin en iyi yollarından biridir. Bu tür ilişkilendirmeyi deneyimleyebilmeleri ve elde edilen verileri sonraki çalışmalar rehberlik etmeyi amaçlayan bu araştırmamızda öğretmen adaylarının güncel yaşamdan bildiği fırın, mikser, ütü gibi ev aletlerinin ve bu aletlerin kullanımı sırasında hangi fen prensipleri ile çalıştıkları kendileri deneyimleyerek doğrudan uygulamalar üzerinden yapılması planlanmıştır. Bu doğrultuda “Ev aletlerine yönelik uygulamaların fen bilimleri öğretmen adaylarının ev aletlerinin çalışma prensibine ilişkin bilimsel bilgilerine etkisi nedir?” problem cümlesine cevap aranmıştır. Yapılan bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden her sınıftan 6 kişi olmak üzere çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 19 kız 5 erkek toplam 24 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adayları her sınıf düzeyinden bir kişi olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır Araştırma tek grup ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel bir araştırma modeli olan durum çalışması uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak her ev aleti için ayrı ayrı olacak şekilde araştırmacı tarafından hazırlanan çalışma kağıtları kullanılmıştır. Çalışma kağıtları her uygulama öncesinde ve sonrasında gruba uygulanmıştır. Araştırmada ev aleti olarak ütü, mikser, fırın, su arıtma cihazı ve buzdolabı kullanılmıştır.. Çalışma kağıtlarına yönelik toplanan tüm veriler öğretmen adaylarının ifadelerinin frekansları hesaplanarak değerlendirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının çalışma prensiplerini anlamaya çalıştıkları bazı ev aletleri kullanarak edindikleri deneyimlerin bilimsel bilgilerinde artış gösterdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, Öğretmen adayları, Bilimsel bilgi