Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Dersi Hakkındaki Görüşleri
Üniversite düzeyinde genellikle ortak zorunlu derslerin yürütülmesinde tercih edilen uzaktan eğitim modeli COVID-19 pandemisi ile tüm derslerin yürütülmesinde kullanılır hale gelmiştir. Fakat aniden, mücbir bir durum sonucunda oluşan bu acil uzaktan eğitim sürecinin, özellikle uygulamalı derslerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasını önemli kıldığı söylenebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim sürecinde aldıkları fen bilimleri laboratuvarlar uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 güz döneminde Türkiye'de bir üniversitede sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören ve fen bilimleri laboratuvar uygulamaları dersini alan 66 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 2020-2021 güz döneminin tamamlanmasından sonra, çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarına uzaktan eğitim sürecindeki fen bilimleri laboratuvar uygulamaları dersini değerlendirmeleri için hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan görüş formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde dersi alan 78 öğretmen adayına görüş formu çevrimiçi olarak gönderilmiştir. Öğretmen adaylarından 73’ü çevrimiçi görüş formuna katılım göstermiş, katılan öğretmen adayları arasından yapılan incelemeler sonucunda da soruları eksiksiz olarak cevaplayan 66 öğretmen adayının cevapları araştırma sürecine dahil edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Verilerin analizinin güvenirliğini sağlamak için verilerin üçte biri nitel araştırma konusunda uzman başka bir araştırmacı tarafından ayrıca analiz edilmiştir. Araştırmacı ve uzman arasındaki uyum düzeyi tutarlılık açısından kontrol edilmiş ve uyum yüzdesi %79 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çoğu eğer imkan olsaydı fen bilimleri laboratuvar uygulamaları dersini yüz yüze almayı tercih edeceklerini belirtmiştir. Derste çevrimiçi olarak ya da sanal laboratuvar uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilen deneyler ile deney tasarımı konusunda kendilerini geliştirdiklerini ifade etmelerine rağmen deneysel becerilerin kazandırılmasında yüz yüze eğitim sürecinde laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek bir derse göre uzaktan eğitim sürecinde alınan fen bilimleri laboratuvar uygulamaları dersinin etkililiğinin daha az olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, uzaktan eğitim, fen bilimleri laboratuvar uygulamaları