Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


6. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
Öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, matematik eğitiminin temel amaçlarından biri olarak ifade edilmektedir. Bu yönüyle problem çözme ortaokul matematik öğretim programında önemli bir yer tutmakta; matematik öğretim programı içerisinde yer alan her konu için geliştirilmesi hedeflenen temel bir beceri olarak ele alınmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Bu kapsamda problem kurma becerisi, problem çözme basamağının bir üst adımı olarak görülmektedir ve yeni öğretim programı içerisinde öğrenciye kazandırılması gereken en önemli kazanımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. (MEB, 2009). Buna bağlı literatür incelendiğinde; “Kesirler” konusunun öğrencilerce güç anlaşıldığı görülmektedir. Güç anlaşılma sebeplerinden biri, öğrencilerin günlük hayatlarında kesirlerle çok fazla karşılaşmamalarıdır. Öğrencilerin kesirler konusunu uzun süreli ve kalıcı bir şekilde öğrendiklerini söyleyebilmek için çeşitli kesir problem durumlarıyla yüz yüze gelmeleri gerekir. Bu durum bireysel tecrübe edinmelerinde etkili ve faydalı olur (Ersoy ve Ardahan, 2003). Kesirlere yüklenen bu anlamlardan dolayı kesir kavramı, rasyonel sayılar, oran-orantı, ondalık gösterim, yüzdeler, olasılık, ölçme gibi matematiğin birçok konusunun öğretiminde temel oluşturan önemli bir kavramdır (Ergöl ve Memnun, 2020). Geçmişten bu yana problem kurma etkinliklerinin öğrenci üzerinde çözüme ulaşma başarısında ve işlem becerilerinde etkili olduğu ifade edilmektedir (Silver 1993). Problem kurma çalışmalarıyla matematik konularının öğrenciler tarafından nasıl anlaşıldığı, hangi kısımlarında güçlük çekildiği belirlenebilir (Baykul 2014). Bu bağlamda öğrencilerin kesirler konusundaki bilgilerini, bu bilgileri nasıl kullandıklarını, konuyu ne şekilde anlamlandırdıklarını gözlemlemeye yardımcı olan becerilerden biri de problem kurma becerisidir. Bununla birlikte çalışmanın matematik derslerinde problem kurmanın önemine dikkat çekmek açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda problem kurma becerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu Kars ili Merkez ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfta öğrenim gören 12 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda problem kurma becerileri derinlemesine inceleneceğinden durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir Araştırmanın veri toplama araçlarını kesirler konusunda hazırlanan 2 yarı yapılandırılmış problem kurma senaryosu oluşturmaktadır. Öğrenciler tarafından kurulan problemler Yıldız (2014) tarafından geliştirilen “Problem Kurma Beceri Testi Puanlama Cetveli” nde yer alan kriterler dikkate alınarak betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen ilk bulgulara göre öğrencilerin kurdukları problemlerde genel olarak matematik dilini doğru kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin genellikle problem kurarken dil bilgisi ve anlatım bozukluğu yönünden sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin genellikle çözülebilir anlamlı problemler kuramadıkları belirlenmiştir. Verilerin analiz süreci devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: problem kurma, kesirler, 6.sınıf öğrencileri