Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


DESTEK EĞİTİM ODA MATERYALİ HAZIRLAMA EĞİTİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARINA ETKİSİ Hasret ÇAKICI, Sibel ER NAS
Kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve özel gereksinimli bireye yönelik sunulan destek hizmetleri; sınıf içi yardım, özel eğitim danışmanlığı ve destek odası eğitimidir. Destek eğitim odasının, özel eğitime gereksinim duyan öğrencinin kaydının akranları ile birlikte eğitim aldığı normal sınıfta olduğu; ancak desteğe gereksinim duyduğu derslerde destek odasında özel eğitim öğretmeninden destek aldığı öğretim uygulamasıdır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının destek eğitim odada eğitim verecekleri özel gereksinimli öğrenci grupları arasında en sık karşı karşıya kalacakları özel öğrenme güçlüğü olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerdir. Fen bilgisi öğretmen adayları lisans öğrenimleri sürecinde özel eğitim alanıyla ilgili meslek bilgisi seçmeli dersleri arasında yer alan “özel eğitim ve kaynaştırma” dersini almaktadırlar. Dersin içeriği incelendiğinde içerikte öğretmen adaylarının fen bilimleri dersinde yapacakları uygulamalara yönelik herhangi bir uygulamaya yer verilmediği görülmektedir. Özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için fen bilimleri öğretmenleri kendilerine yeterli destek ve sürekli rehberlik sağlanmadığını hissetmektedir. Dolayısıyla kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması adına öğretmenlere ve geleceğin öğretmenlerine kendi branşlarına yönelik materyal hazırlayabilme desteğinin sağlanmasının son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, destek eğitim odasında kullanılmak üzerine fen bilgisi öğretmen adaylarına özel eğitime ihtiyacı olan (özel öğrenme güçlüğü ve hafif düzeyde yetersizliği olan) öğrencilere yönelik materyal hazırlama eğitiminin verilmesi ve verilen eğitimin fen bilgisi öğretmen adaylarının “destek eğitim oda”, “destek eğitim oda materyali” ve “kaynaştırma öğrencisi” kavramlarına yönelik metaforik algılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada deneysel araştırma yönteminin bir türü olan basit deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 22 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada metafordan yararlanılmıştır. Bu araştırmada fen bilimleri öğretmen adaylarının destek eğitim oda, destek eğitim oda materyali ve kaynaştırma öğrencisi kavramlarına yönelik sahip olduğu algıları metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının materyal hazırlama eğitimi verilmeden önce ve eğitimden sonra metaforik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Verilen eğitim sürecinde materyaller çalışma yaprağı formatında hazırlanmıştır. Eğitim sürecinde öğretmen adayları fen bilimleri dersi öğretim programındaki dört öğrenme alanıyla (dünya ve evren, fiziksel olaylar, madde ve doğası, canlılar ve yaşam) ilgili çalışma yaprağı hazırlamışlardır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının destek eğitim odası kavramına yönelik uygulama öncesinde ve sonrasında en çok sınıf ve yuva metaforlarını ürettikleri sonucuna varılmıştır.

*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 1129B372200355 numaralı etkinlik kapsamında birinci yazarın yüksek lisans tez verilerinden üretilmiştir. Yazarlar TÜBİTAK’a ve tüm etkinlik ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerini sunar.Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: destek oda eğitim materyali, fen bilgisi öğretmen adayı, metafor