Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Mesleğe Yönelik Okumaların Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri ve Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Okumak, bireylerin -özellikle öğretmenlerin- hayatının merkezine alması gereken, bireyin hayata bakışını şekillendiren ve her türlü düşünceyi, fikri ve bakış açısını anlayabilmesini sağlayan bir eylemdir. Okuma eylemi bireyin düşünme becerilerinin gelişiminin yanında akademik becerilerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kitapları okumalarının da mesleğe yönelik tutumları ve okuryazarlık düzeyleri kapsamında önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının mesleğe yönelik okumalar yapmalarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve matematik okuryazarlığı öz yeterlik düzeyine etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu etkiyi incelemek, etki düzeyini açıklayabilmek ve öğrencilerin okudukları kitaplarla ilgili görüşlerini analiz edebilmek için araştırmanın yöntemi karma araştırma yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Kullanılan iç içe karma yöntem deseni deneysel ve nitel araştırma biçimlerini içermektedir. Çalışmanın yürütülmesi sırasında Üstüner (2006) tarafından geliştirilen ve Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .93 olarak belirtilen Mesleğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Özgen ve Bindak (2008) tarafından geliştirilen ve Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .94 olarak belirtilen Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Bu bağlamda kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğu söylenebilir. Araştırma için çalışmaya katılmaya gönüllü öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarını ölçmek ve matematik okuryazarlığı özyeterlik inançlarını belirlemek amacıyla belirtilen ölçekler uygulanmıştır. Uygulamanın ardından uzman görüşü alınarak bir kitap listesi oluşturulmuş ve öğrencilerin bir yıllık bir süre içinde belirlenen kitapları okumaları istenmiştir. Verilen bu süre sonunda öğrencilere mesleğe yönelik tutum ölçeği ve matematik okuryazarlığı özyeterlik ölçeği tekrar uygulanacaktır. Ayrıca öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili görüşlerini belirtecekleri bir görüş formu dolduracaklardır. Ardından toplanan veriler analiz edilecek ve sonuçlar paylaşılacaktır. Araştırmanın tamamlanması ve güvenilir sonuçlar alınabilmesi için öğrencilerin kitapları okumaları takip edilmekte olup her öğrencinin belli sayıda kitap okumuş olması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kaynaklar:
Özgen, K. ve Bindak, R. (2008). Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528.
Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 12(1), 109-127.
Anahtar Kelimeler: mesleğe yönelik okuma, mesleğe yönelik tutum, matematik okuryazarlığı