Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE HACİM KAVRAMININ STEM ETKİNLİKLERİ İLE ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ
Bireyin günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı karmaşık sorunlara mevcut disiplinler tek başlarına çözüm getirememektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için, çözüm önerilerinin disiplinler arası bir düzlemde bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir. STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki disiplinleri birleştirerek öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Hacim, matematik, bilim ve teknolojide önemli bir kavramdır ve öğrencilerin gelecekteki STEM çalışmalarında ihtiyaç duyacakları temel becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu araştırmanın amacı hacim kavramının öğretimi ile ilgili tasarlanan ve gerçekleştirilen STEM yaklaşımlı etkinliklerin yedinci sınıf öğrencilerinin başarı düzeyleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır.
Araştırmanın örneklemini 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğrenim görmekte olan 11 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Hacim kavramının öğretimi ile ilgili tasarlanan ve gerçekleştirilen STEM yaklaşımlı etkinliklerin öğrencilerinin başarısını ne ölçüde etkilediğini yarı deneysel tasarım türlerinden biri olan tek gruplu ön test-son test kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada öğrencilere 10 çoktan seçmeli sorudan oluşan iki ayrı başarı testi uygulanmıştır. Hacim kavramının öğretimine ilişkin STEM etkinlikleri hazırlanarak müfredata göre 4 ders saati STEM uygulamaları yapılmıştır. Yapılan bu STEM etkinlikleri sonrasında öğrencilere açık uçlu 10 adet soru yöneltilmiştir.
Elde edilen veriler SPSS 28.0 programı kullanılarak ilişkili örneklem t- testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, hacim kavramının öğretimi ile ilgili tasarlanan ve gerçekleştirilen STEM yaklaşımlı etkinliklerin öğrencilerin başarılarını artırmada önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit edilmiştir. Açık uçlu sorular uzman görüşleri alınarak oluşturulan ölçüm kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre öğrencilerin STEM yaklaşımlı etkinlikler sayesinde hacim kavramını kafalarında olgunlaştırdıkları, bilhassa bu uygulama sayesinde matematiğe ilgi duymayan öğrencilerin derse katılımının arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: STEM, STEM eğitimi, hacim kavramı