Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için Yaratıcı Öğretim Materyalleri Tasarımında Oyunlaştırmanın Kullanımı
Oyunlaştırma unsurlarının eğitim ortamlarına entegrasyonunun öğrenci katılımını ve motivasyonunu artırdığı gösterilmiştir. Oyunlaştırma unsurlarıyla desteklenen öğrenme deneyimleri de bu vesileyle hizmet öncesi öğretmen eğitiminde öğrenme çıktılarına ve ürünlerine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma, oyunlaştırma unsurlarıyla teşvik edilen çevrimiçi ders aktivitelerine katılımın fen bilimleri öğretmen adaylarının tasarladıkları dijital öğretim materyallerinin yaratıcılıkları ile ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır.
Çalışma, nicel araştırma geleneği güdümünde ilişkisel tarama modeli uyarınca gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu ise uygun örnekleme metodu ile seçilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Doğu Anadolu bölgesindeki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve “Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı” dersini alan 14 3. Sınıf Fen Bilimleri öğretmen adayıdır. Çalışma, katılımcıların dönem boyunca elde ettikleri ders-içi deneyim puanları ile tasarladıkları dijital öğretim materyallerinin yaratıcılığı arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Veri kaynakları, ders için kullanılan öğrenim yönetim sisteminden (LMS) elde edilen deneyim puanlarından ve katılımcıların tasarımlarındaki yaratıcılığın araştırmacılar ve akranları tarafından değerlendirildiği puanlardan oluşmaktadır.
Araştırma süresince “Fen Öğretiminde Materyal Tasarlama” dersi için kullanılan LMS arayüzü, dersi alan öğretmen adaylarının ders içi kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanabilmeleri ve derse yönelik aktivitelere katılımlarını teşvik etmek amacıyla oyunlaştırma unsurlarıyla zenginleştirilmiştir. Sistem, katılımcıların etkileşimlerini deneyim puanı olarak kaydetmekte ve onlara ders boyunca bir oyun karakteri gibi seviye atlama ve sanal eşyalar edinme fırsatı sunmaktadır. Dönem boyunca, ders içeriğine uygun olarak fen öğretimine yönelik fiziksel ve dijital öğretim materyalleri oluşturma ve yenilikçi öğretim teknolojileri destekli öğrenme deneyimleri tasarlayarak uygulama üzerine 14 haftalık bir eğitim verilmiştir. Eğitimin 6.-8. haftaları aralığında da öğretmen adayları seçmiş oldukları kazanımlara yönelik genişletilmiş gerçeklik destekli dijital öğretim materyalleri tasarlamış ve bu materyalleri de yine kendilerinin tasarladıkları genişletilmiş gerçeklik ortamlarında sergilemişlerdir. Nihayetinde, tasarımlar araştırmacılar tarafından dilimize uyarlanan ve yenilikçilik, etkililik ve bütüncüllük alt boyutlarını içeren analitik bir rubrik vasıtasıyla akranları ve araştırmacılar tarafından yaratıcılık yönünden değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, dönem boyunca derse yönelik içerikler LMS üzerinden paylaşılmış, aynı zamanda öğretmen adayları belirli haftalarda dijital öğretim materyalleri tasarlamakla da görevlendirilmişlerdir.
Ön bulgular, katılımcıların ders deneyim puanları ile tasarladıkları dijital materyallerinin yaratıcılığı arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişkiye işaret etmektedir. Bu durum, oyunlaştırma bileşenlerinin LMS sistemine entegrasyonunun, ders katılımını etkili bir şekilde teşvik ederek fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı öğretim materyalleri tasarlamalarında rol oynadığını düşündürmektedir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcılığını teşvik etmede oyunlaştırmanın yeri, kullanılabilirliği ve etkinliği tartışılmış; öğretmen yetiştirme sürecine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Materyal Tasarlama, Yaratıcılık, Oyunlaştırma