Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Eğitim Projeleri Etkinliğinin Arttırılmasında Proje Döngüsü Yönetiminin Etkisi
Eğitim sürekli gelişim ve dolayısıyla değişim içinde. Değişen eğitim sisteminde öğrencilerin eleştirel düşünmeleri, araştırarak ve sorgulayarak bilgiye ulaşmaları istenmektedir. Bununda gerçekleşmesi öğrencilerin problem durumunu fark ettikten sonra proje döngüsü basamaklarını bir yol haritası edasında takip etmesiyle mümkündür. Bu çalışmada, öğretmenlerin danışmanlık ettikleri projelerin niteliğinin artırılmasında proje döngüsü yönetiminin etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerden herhangi bir konu hakkında proje yapmaları istendiğinde, internetten buldukları projeleri aynen ya da bir kısmını değiştirerek kullandıkları araştırmacı tarafından fark edilmiştir. Araştırmanın problem durumu ‘Proje döngüsü yönetimiyle nitelikli proje nasıl geliştirilir?’ şeklinde ifade edilebilir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden uygulama, karşılıklı iş birliği ve tartışma odaklı eylem araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre oluşturulmuştur. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu, proje raporları, araştırmacı günlüğü ve gözlem gibi nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Elde edilen veriler gerçekleştirilen eylem adımlarının doğrultusunda araştırmanın problem durumuna göre içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin derinlemesine incelenmesi ve aradaki ilişkilerin daha net görülmesi için Maxquda bilgisayar programı kullanılmıştır. Yapılan eylem planından sonra proje döngüsü yönetimi bilgisinin hazırlanan projelere ne gibi katkı sağladığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Öğrencilerin düşünmeye sevk edilerek üst bilişsel davranışlar sergilemesi ve araştırmacı kimliği kazanmaları proje hazırlayarak mümkündür. Öğrencilerin bu yeterliliklere sahip olması onlara proje döngüsü yönetimi bilgisine sahip öğretmenlerin rehberlik etmesiyle sağlanabilir. Araştırmanın sonucunda proje döngüsü yönetimi bilgisinin proje oluşturmada yapılması gereken işlemlerin sıralamasının nasıl olacağını, bir sonraki adımda neler yapılması gerektiğini ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşıldığında hangi basamakların tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğine dair katılımcılara katkı sağladığı görülmüştür. Bu yetkinliğe sahip olan öğretmenler süreç içerisinde proje hazırlayan öğrencilerin karşılaştıkları sıkıntılara yerinde ve zamanında müdahale ettikleri görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Eğitim projeleri, eylem araştırması, öğretmenlerin rolü, proje döngüsü yönetimi