Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN OKUL DIŞI ÖĞRENME
Matematik öğretiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri matematik konularını günlük hayatla ilişkilendirme ve bunu günlük hayata taşımak olmalıdır. Bu bağlamda gelişen dünya her alanda olduğu gibi matematik öğretiminde de dönüşüme ihtiyaç duymuştur. Dersleri sadece sınıf ortamında işlemek matematik öğretiminde dönüşüme yeteri kadar imkân oluşturamayabilir. Birçok alanda olduğu gibi eğitimde de geleneksel metotların dışına çıkmak, yenilikleri takip etmek ve bu yenilikleri eğitime entegre etmek faydalı olacaktır. Bu yeniliklerden biri de öğretimi okul dışı öğrenme ortamlarına taşımak olabilir. Sınıf kapısından çıktığımız anda öğretimin gerçekleştirildiği her mekân okul dışı öğrenme ortamı olarak tanımlanabilmektedir. Bu mekânlar içinde bulunan imkânlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazen okulun bahçesi, bazen bir park, bazen bir müze, bazen tarihi bir mekân bazen de tasarlanmış bir atölye okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılabilir. Okul dışı öğrenme ülkemizde son yıllarda popüler olsa da şu anda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra öğretmen adayları ve öğretmenlerden bu durumu eğitim öğretim hayatları boyunca deneyimlememiş birçok kişi bulunmaktadır. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının da okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili görüşleri önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Formda yer alan sorular araştırmacılar tarafından hazırlanıp düzenlendikten sonra uzman görüşü alınarak son haline getirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 35 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından büyük çoğunluğunun okul dışı öğrenme ortamlarını daha önce deneyimlemedikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarını faydalı ve keyifli bulduklarını, öğretmen olduklarında okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanmak istediklerini fakat uygulama sürecinde zorluklarla karşılaşabileceklerini (etkinlik tasarlama, yasal prosedür, kazanım yetiştirme) ifade etmişlerdir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili görüşlerini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, öğretmen adayı, matematik eğitimi