Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Artırılmış Gerçeklik Uygulamalı Hibrit Kutu Oyunlarına Dayalı Öğretim Tasarımıyla İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Bilimin ve teknolojinin gelişmesi eğitime de yansımıştır. Öncelikle kara tahtayla başlayan eğitim sonrasında bilgisayar, internet, akıllı tahtayla devam etmektedir. Yeni öğretim metodolojileri ise günümüzde mobil cihazları, artırılmış gerçekliği ve oyun tabanlı öğrenmeyi eğitim bağlamlarına entegre etmektedir. Cep telefonlarının artan kullanımı dikkate alındığında bu teknolojilerin etkisi üst düzey olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 6. sınıf “Vücudumuzdaki Sistemler ve Duyu Organları” konularında artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalı hibrit kutu oyunları (AGUHKO)’na dayalı hazırlanmış öğretim tasarımıyla ilgili öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada yedi tane AGUHKO prototipi geliştirilmiştir. Uzman (3 akademisyen ve 3 Fen Bilimleri Öğretmeni) görüşleri alınarak oyunlara son hali verilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kars ili merkez ilçesinde taşımalı sistemle eğitim yapan bir ortaokulun 6. sınıf 30 öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Öğrenci Görüş Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın toplam uygulama süresi 6 haftadır (24 ders saati). 5E Öğrenme Modeli esas alınmış, keşfetme aşamasında AG kartları destekli çalışma yaprakları hazırlanmıştır. Uygulama sırasında öncelikle bu çalışma yapraklarıyla konu işlenmiş ardından derinleştirme aşamasında AGUHKO kullanılmıştır. Tüm uygulama tamamlandıktan bir hafta sonra yarı yapılandırılmış öğrenci görüş formu öğrencilere uygulanmıştır. Söz konusu formlardan elde edilen verilerin betimsel analizleri araştırmacılar tarafından fikir birliğine varılarak yapılmıştır. Bulgular öğrenci görüş formundaki sekiz soruyu içerecek şekilde aşağıda özetlenmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin görüşleri yedi başlıkta cevaplanma frekanslarına göre çoktan aza doğru şu şekilde sıralanabilir:
  1. AG kartlarına yönelik görüşleriniz; çok güzel, çok eğlenceli, çok güzel öğrendim, organları inceleyebiliyoruz, derse yardımcı oldu, sesli anlatımı öğrenmeyi kolaylaştırdı, güzel tekrarlar yaptık, bilgilerimi pekiştirdi, merakımı giderdi, heyecanlıydı,
  2. AG kartlarıyla hazırlanmış çalışma yapraklarıyla ilgili görüşleriniz; dersi öğreticiydi, çok güzeldi, eğlenceliydi, daha iyi anladım, bilgi verici, beğendim, akılda kalıcı, sözlü anlatımı güzel, tekrar etmeye yardımcı, çok faydalı,
  3. AG kartlarıyla hazırlanmış kutu oyunlarıyla ilgili görüşleriniz; güzel, öğretici, eğlenceli, beğendim, heyecanlı, konuyu anlamayı sağlıyor, bilgi verici, keyifli, takım olmayı öğretiyor, teknolojiyi iyi doğru kullanmayı öğretiyor,
  4. AG kartlarıyla hazırlanmış oyunlarla ders işlenmesiyle standart ders işlenmesi arasındaki farklılıklar; çok farklı, standart ders sıkıcı, oyunla ders daha kolay-anlaşılır-eğlenceli-güzel-öğretici-pekiştirici-heyecanlı-hafızada kalıcı,
  5. En beğendiğiniz oyun hangisidir ve hangi yönünü beğendiniz; hepsini beğendim, boşaltım sistemi-hikaye anlatıldığı/tahta ve kalem oyunu bölümlerini, destek ve hareket sistemi-bil bakalım/anlat bakalım/göster bakalım bölümünü, dolaşım sistemi-kendimizi kan olarak düşünerek hikaye anlattığımız bölüm, sinir sistemi-zarflı oyun bölümü,
  6. AG kartlarıyla hazırlanmış oyunlarla ilgili eleştirileri sorulduğunda iki öğrenci zorlandıklarından, bir öğrenci ses olduğundan bir öğrenci de zarlarla oynanan oyunlardaki şans faktöründen hoşlanmadıklarını belirtmiş olup kalan öğrenciler çok beğenip eleştirilerinin bulunmadığına yönelik görüş bildirmişlerdir,
  7. AG kartlarıyla hazırlanmış oyunlarla ilgili önerileri sorulan öğrencilerin ikisi oyunda deney yapmayı istediklerini, biri müzikli olmasını, biri soruların bilmece gibi olmasını, biri ise daha heyecanlı olmasını önermiştir. Kalan yirmi beş öğrenci çok beğendiklerini bu haliyle yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Hibrit Kutu Oyunları, Vücudumuzdaki Sistemler, Duyu Organları