Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


KARİYER PLANLAMA DERSİ ALAN FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİLİK ALGILARI: ENLEMSEL DESEN
Yirminci yüzyılın sonlarında giderek artan kullanımı ile kariyer planlama; psikolojik, sosyolojik, eğitimsel, fiziksel, ekonomik ve şans faktörlerinin bir arada bulunduğu, bireyin kariyer davranışına müdahale uygulamalarını içen ve yaşam boyu gelişmeye açık bir kavramdır. Kariyer kavramının ve kariyer planlamanın öneminin anlaşılabilmesi için Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin koordinasyonunda üniversitelerimizin müfredatında Kariyer Planlama Dersi, 2020 yılından bu yana yer almaktadır. Kariyer Planlama Dersi kapsamında temel kariyer kavramları, kendini tanıma için yapılabilecekler, yararlanılabilecek destek ve değişim programları, temel iletişim becerileri, kariyer seçeneklerine yönelik olarak tâbi olunabilecek sınavlar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sunulan projeler ve sektöre yönelik birçok husus üzerinde durulurken, bir öğretmenin sahip olması gereken becerilerin öğretmen adayları ile tartışıldığı bir ders olmaktadır. Öğretmen adaylarının kendilerini sektörün ihtiyaç duyduğu güncel becerilere yönelik yetiştirilmeleri ve öğretmen adaylarının bireysel gelişim basamaklarının kültürel ve teknolojik gelişimlere ayak uydurabilmesi öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerilerini kapsayan 21. Yüzyıl becerilerine sahip olmaları ve sahip oldukları becerilere yönelik algılarının farkındalığı ile mümkündür. Ders kapsamında da ifade edilen kendini tanıma aşamasında öğretmen adaylarının sahip olduğunu düşündükleri 21. Yüzyıl Becerilerine yönelik özyeterlilik algılarını belirlemek önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kariyer Planlama Dersi alan Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının 21. yüzyıl becerileri özyeterlilik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın verileri elde edilirken 21. Yüzyıl Becerileri Özyeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; 42 maddeden oluşan 5'li likert yapıdadır. Ölçeğin faktörlerini öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri oluşturmaktadır. Çalışmanın 3 yıl süregelmesi ve enlemsel desenin amacının bir evrende zamanla değişen durumun tespiti olması nedeniyle, çalışma durum çalışmalarından enlemsel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Planlama, 21. Yüzyıl Becerileri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği