Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Afrika ve Asya Pasifik Bölgesinde Uluslararası Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Çalışma kapsamında, Afrika (Anglo-Saxon ve Frankofon) ve Asya Pasifik bölgesinde uluslararası özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Afrika (Anglo-Saxon) bölgesinden 144, Afrika (Frankofon) bölgesinden 361 ve Asya Pasifik bölgesinden 299, öğretmen olmak üzere uluslararası özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan toplam 804 öğretmenden veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile toplanmıştır. Anket kapsamında öğretmenlere mesleki gelişim ve formasyon ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak kapalı ve açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma verileri sonrasında belirlenen eğitim ihtiyaçları: Program okuryazarlığı; öğrenme-öğretme becerileri, ölçme ve değerlendirme becerileri, sosyo-duyuşsal alan özellikleri ve özel alan becerileri, laboratuvar güvenliği olarak altı kategoride incelenmiştir. Program okuryazarlığı becerileri kapsamında; alternatif eğitim program yaklaşımları ve karşılaştırmalı uluslararası program eğilimleri ve eğitimde program değerlendirme alanında eğitim ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. Öğrenme-öğretme becerileri kapsamında; öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, öğrenmenin doğası ve etkili öğrenme, etkili sınıf yönetimi, öğrenme psikolojisine yönelik eğitim ihtiyaçlarının öne çıktığı tespit edilmiştir. Ölçme ve değerlendirme kapsamında; ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve uluslararası değerlendirme çalışmalarına yönelik eğitim ihtiyaçları tespit edilmiştir. Sosyo-duyuşsal alan becerileri kapsamında özel gereksinimli çocukları tanıma, tanılama ve yönlendirme ile meslek etiği, etkili iletişim eğitim ihtiyaçları öne çıkmıştır. Özel alan beceri ihtiyaçları kapsamında eğitimde proje geliştirme ve yönetme, eğitimde STEM yaklaşımına yönelik eğitim alma ihtiyaçları tespit edilmiştir. Son kategoride yer alan laboratuvar güvenliği kapsamında ise tüm bölgelerde görev yapan öğretmenlerin temel laboratuvar güvenliği ve fen bilimleri projeleri güvenlik ve dikkat edilecek hususlara yönelik eğitim almak istediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar dünyanın farklı bölgelerinde görev yapıyor olsalar da öğretmenlerin benzer konularda eğitim ihtiyaçları olduğunu ve bu eğitim ihtiyaçları için bilimsel bir program geliştirme anlayışına dayalı hizmetiçi eğitim programlarının tasarlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Öne çıkan eğitim ihtiyaçlarının çoğunun uygulama becerisi içermesi ise tasarlanacak olan hizmetiçi eğitim programlarının uygulamalı ağırlıklı olması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim ihtiyaçlarının analizi, öğretmen eğitimi, hizmetiçi eğitim programları