Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Üzerine Alanyazın İncelemesi
Fen bilimleri eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin kullanımında esas amaç öğrenciye not vermek değildir. Öncelikli amaç öğretimi geliştirmek, öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılan süreç odaklı değerlendirmedir. Biçimlendirici değerlendirme ayrıca, öğretim uygulamaları boyunca öğrencinin neyi ne kadar iyi anladığına dair bilgi toplanmasına hizmet eder ve bu bilgilerin yorumlanarak öğretimin sonraki aşamalarının planlanması amacıyla kullanılır. Öğretim programlarında yapılandırıcı yaklaşımın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Biçimlendirici değerlendirmenin fen öğretiminde kullanımına dair son yıllarda hem ülkemizde hem de tüm dünyada yapılan araştırmalarda artış bulunmaktadır. Bu sebeple mevcut durumun değerlendirilerek gelecekteki araştırmalara yön vermesi önem arz etmektedir. Alanyazın incelemesi olan bu çalışma sistematik derlemedir. Bu çalışmanın amacı fen bilimleri eğitimi alanında biçimlendirici değerlendirme ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesidir. Bu amaçla Google Scholar, ERIC, PROQUEST, Web of Science ve YOK Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak araştırma yapılmıştır. Çalışmada 2013-2023 yılları arasında yapılan araştırmalar yer almaktadır. Sadece başlığında ''formative assessment'' kelimeleri geçen çalışmalar taranmıştır. Tarama esnasında ''Education, Educational Research, Education Scientific Disciplines'' kategorileri seçilmiştir. Taramada sadece hakemli dergilerde yayınlanan makalelere ve tezlere yer verilmiştir. Bu kriterleri taşıyan çalışmalar tekrar gözden geçirilmiş ve ortak özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama sonucunda ilkokul ve ortaokul fen bilimleri, biyoloji, kimya, fizik derslerinde yapılan çalışmalar ile fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının sınıflarında fen öğretimi gerçekleştiren sınıf öğretmeni ile yapılan çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Bunların dışında kalan çalışmalar ile teorik çalışmalar araştırma kapsamında incelemeye dahil edilmemiştir. Araştırma, alan taraması niteliğinde olup dahil edilen çalışmalar içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma daha tamamlanmamış olup bulgu, sonuç ve öneriler araştırma tamamlandığında paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biçimlendirici değerlendirme, literatür taraması, fen eğitimi