Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Mitoz ve Mayoz Bölünme Konusunun Müzikle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Öz-Düzenlemelerine, Tutumlarına, Öz-Yeterlilik İnançlarına Etkisi ve Görüşleri
Bu araştırmanın amacı 7. sınıf “Mayoz ve Mitoz Bölünme” konusunun müzikle öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına, öz-düzenlemelerine, tutumlarına, öz-yeterlilik inançlarına etkisini ve konunun müzikle öğretimine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Araştırma karma desen olup, nicel araştırma yöntemlerinden tek grup ön test- son test deneysel desen, nitel araştırma yöntemlerinden ise durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kars ilinin bir ilçesine bağlı bir köy okulunun ortaokul 7. sınıf düzeyindeki toplam 11 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere 7. sınıf fen bilimleri konusu olan “Mitoz ve Mayoz Bölünme” klasik gitar eşliğinde ve şarkı söyleterek 5E öğrenme modelinin derinleştirme aşamasında öğretilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Fen Bilimlerine Yönelik Özdüzenleme Ölçeği”, “Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Bilimleri Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeği”, “Fen Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Mitoz ve Mayoz Bölünme Konusuna Yönelik Başarı Testi” kullanılmıştır. Ölçme araçları öğrencilere konunun müzikle öğretimi öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Ayrıca konunun müzikle öğretilmesi sonrasında öğrencilere “Mitoz ve Mayoz Bölünme” konusunun müzikle öğretimine yönelik yapılandırılmış sorular sorularak onlardan görüşler alınmıştır. Öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanan veri toplama araçlarının ve yapılandırılmış görüşmelerin yazılı kayıtlarının analizleri yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde non-parametric analizlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar t-Testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise açıklayıcı ve çıkarımsal temalar kullanılarak öğrenci görüşlerinin nitel analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersi “Mitoz ve Mayoz Bölünme” konusunun müzikle öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin konuya yönelik başarılarını, öz-düzenlemelerini ve tutumlarını arttırdığı, özyeterlilik algılarında ise bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. 7. sınıf öğrencilerinin “Mitoz ve Mayoz Bölünme” konusunun müzikle öğretimine yönelik öğrenci görüşlerine bakıldığında ise öğrencilerin konuyu daha iyi anladıkları, dersin daha eğlenceli olduğu, dersi daha fazla sevdikleri, konuyu kolay buldukları, şarkının çok güzel, eğlenceli ve öğretici olduğu şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Destekli Fen Öğretimi, 7. Sınıf Öğrencileri, “Mitoz ve Mayoz Bölünme” Konusu.