Bildiri Konusu:Biyoloji Eğitimi


Uygulama ve Aday Öğretmen İşbirliğine Dayalı Mesleki Gelişim Programının Aday öğretmenlerin Sosyobilimsel Konular anlayışlarına etkisİ
Bu çalışma, işbirlikçi mesleki gelişim programı kapsamında öğretmen adaylarının fen öğretim oryantasyonları ve sosyobilimsel konular (SBK) anlayışları ile ilgili (kişisel alan) değişiklikleri incelemektedir. Araştırma “öğretmenlik uygulaması” dersi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, çalışma grubunu 11 biyoloji öğretmen adayı ve 4 uygulama öğretmeni oluşturmaktadır. Mesleki gelişim programı kapsamında her iki gruba yönelik teorik SBK eğitimi düzenlenmiş, ardından öğretmen adayları arasından gruplar oluşturulmuş ve bu gruplar uygulama öğretmenleri ile birlikte SBK materyalleri geliştirmiştir. Materyal geliştirme sürecinde öğretmen adayları önce akranları ile bir araya gelerek SGK materyallerinin taslak halini oluşturmuşlar, ardından uygulama öğretmenlerinden aldıkları dönütler doğrultusunda düzenlemeler yaparak materyallerine son şeklini vermişlerdir. Bu süreçte aday ve mentorları arasındaki görüşmeler kayıt altına alınmış ve öğretmen adayları görüşmeler sonrasında günlüklerine geri dönütler ile ilgili düzenli olarak notlar almışlardır. Bu işbirlikçi yaklaşımın öğretmen adaylarının SBK materyal geliştirme sürecini nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak için sürecin sonunda bire bir görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak görüşme formları, öğretmen adaylarının günlükleri ve geliştirilen SBK materyalleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler tümdengelim ve tümevarım yaklaşımları entegre edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının kişisel gelişim alanlarındaki değişimin 3 farklı grupta incelenebileceğini göstermiştir. Bu üç farklı grup değerlendirildiğinde “açık fikirli” gruptaki katılımcıların SBK’nın doğasının boyutlarını kolaylıkla içselleştirdikleri ve materyallerine uyguladıkları görülmektedir. Diğer gruplardan farklı olarak bu grubun katılımcılarının ilk yönelimlerinin SBK'nın doğasına daha uygun olduğu söylenebilir. "Keşfedici" grubupdaki öğretmen adayları ise mesleki gelişim sırasında SBK'nın doğasını ve bileşenlerini anlayabildiler ve kişisel fen oryantasyonlarına kısmen entegre ettiler. Son olarak, “dirençli” gruptakiler, mesleki gelişim programından önce SBK'nın doğasından uzak bir fen eğitimi yönelimine sahip olduklarından, programdan sonra sınırlı bir değişim gösterdiler.

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim programı, sosyobilimsel konular, öğretmen adayları