Bildiri Konusu:Kimya Eğitimi


Ters Yüz Sınıf Yönteminin Kimya Dersi ‘‘Asitler, Bazlar Ve Tuzlar’’ Ünitesindeki Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Günümüzde teknolojide kaydedilen ilerlemeler hayatımızın her alanında etkisini hissettirmekte, eğitim kurumlarında da bu ilerlemelere ayak uydurma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hayatın her alanında teknolojiyle iç içe yaşayan bir neslin eğitimde teknolojiyle geliştirilmiş ortamlardan faydalanabilmesi beklenmektedir. Dolayısıyla eğitim sisteminde görülen eksikliklerden yola çıkarak öğretmen, öğrenci ve velinin ihtiyaçlarına cevap veren çağın teknolojisiyle donatılmış öğrenme süreçlerinin tasarlanması gerekmektedir. Günümüz eğitim sisteminin ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerin karşılayamaması teknolojiyle iç içe yeni ders ortamlarının ve yöntemlerin doğuşunu hızlandırmıştır. Bu oluşumlardan biri de son yıllarda dikkat çeken ters yüz sınıf yöntemidir. Ev ve sınıf ortamının yer değiştirmesiyle tasarlanan ters yüz sınıf yönteminin kimya dersinde öğrencilerin akademik başarılarına yapacağı etki merak konusudur. Bu araştırma, ters yüz sınıf yönteminin kimya dersinde uygulanmasının sağlayacağı avantaj ve dezavantajları ve yöntem hakkında öğrenci görüşlerinin alınması fikrinden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Araştırma, ters yüz sınıf yönteminin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersi ‘’Asitler, Bazlar ve Tuzlar’’ ünitesindeki akademik başarılarına etkisini ve öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemi hakkındaki görüşlerini almayı amaçlamaktadır. Araştırmada nicel ve nitel araştırmaların bir arada kullanıldığı karma yöntem tercih edilmiştir. Çalışma grubunun akademik başarılarını ölçmek adına nicel araştırma yöntemi olan ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise çalışma grubunun yöntem hakkındaki görüşlerini belirlemek için yazılı görüş formu kullanılmıştır. Uygulama sonrası toplanan veriler incelendiğinde bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre kontrol grubunun son test puanı ortalaması (X=43.0769, SS= 16.27094), deney grubunun son test puanı ortalaması (X=58.4286, SS= 15.46069) arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir [t(27)=-2.514, p=0.019<.05]. Kalıcılık testi puanlarında da deney grubunun kalıcılık testi puan ortalaması kontrol grubunun kalıcılık testi puan ortalamasına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yazılı görüş formu verileri analiz edildiğinde öğrencilerin yöntem hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının son test puanları üzerinde yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre deney grubu lehine istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı olduklarından ters yüz sınıf yönteminin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersi “Asitler, Bazlar ve Tuzlar” ünitesindeki akademik başarılarını artırdığı söylenebilir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemi ile daha çok deney yapabilme imkanı buldukları ve verimli bir öğrenme ortamı oluştuğunu belirtmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, ters yüz sınıf yönteminin kimya dersinde kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Pandemi süreciyle yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim almıştır. Öğretmen ve öğrencilerin süreçle birlikte deneyim kazandıkları düşünüldüğünde ters yüz sınıf yönteminde senkron eğitim tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: ters yüz sınıf yöntemi, kimya eğitimi, asitler, bazlar ve tuzlar