Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


SCRATCH PROGRAMI İLE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VAN HİELE GEOMETRİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte eğitim-öğretimdeki değişim ve gelişmeler de ivme kazanmıştır. Öğretim programlarında yapılan değişikliklerle teknolojinin öğretime taşınmasına olanak sağlanmıştır. Geometri öğretiminde materyal kullanımının yanı sıra sınıflara gelen akıllı tahta teknolojisi ile birlikte birçok dinamik geometri yazılımları (GeoGebra, Cabri, Geometer’s SketcthPad, Geometry Expressions vb.) da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazılımların etkin olarak öğretim sürecinde kullanılması öğrencilerin hem geometri dersinden zevk almalarını sağlayarak derse olan ilgilerini ve motivasyonlarını artırdığı hem de geometrik kavramları görselleştirerek öğrenmelerine ve geometrik düşünme düzeylerini artırmaya katkı sağladığı yapılan birçok araştırmanın sonucunda yer almaktadır (Tebük, 2003; Güven ve Karataş, 2005; Sulak ve Allahverdi, 2002).
Matematik eğitiminde kullanılabilecek dinamik geometri yazılımlarının yanı sıra programlamaya dayalı yazılımlar da mevcuttur (Logo, LogoTürk vb.). Ülkemizde kodlama eğitimi 2012 yılından itibaren 5. sınıflardan başlamak üzere Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamına alınmıştır. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yenilenen öğretim programlarının arasında ilkokullar ve ortaokullar için “Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım” dersleri de yer almaktadır. Bu derslerin özel amaçları arasında “Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmeleri”, “Programlama konusunda teknik birikim oluşturmaları” ve “Programlama dillerinden en az birini kullanabilmeleri” amaçları yer almaktadır (MEB,2018). Günümüzde programlama ve oyunlaştırma olarak kullanılan programlardan biri de Scratch’dır. 2003 yılında MIT Medya Laboratuvarında yer alan Lifelong Kindergarten grubunun bir projesi olarak 8-16 yaşındaki bireylerin kullanılması için tasarlanmış görsel bir programlama ortamıdır (Scratch, 2017).
Araştırmada Scratch programında kodlamalar yaparak çokgenler oluşturulması öğrencilerin temel kodlama bilgisi ile geometri öğretimi arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olacaktır. Kodlamalar yardımıyla çokgenleri inşa etme ve onların özelliklerini keşfetme sürecinde ortaokul öğrencilerinin geometri kazanımlarına yönelik algoritmalar oluşturması, matematiksel düşünme ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Araştırmada öğrencilerin bu süreç içerisinde Scratch programı kullanılarak kodlama eğitimi aracılığıyla geometri öğretiminde Van Hiele’in geometrik düşünme düzeylerinde nasıl bir değişim gösterdiklerinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması ile gerçekleştirilecektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet okulunda 5.sınıfa kayıtlı olan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları öğrencilerin hazırladıkları Scratch Dosyaları, Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri Ölçeği ve Klinik görüşmeler oluşturmaktadır.
Tebük, M. (2003). İlköğretim 7. sınıflarda “çember, daire ve silindir” dersinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin karşı etkisi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Güven, B., ve Karataş, İ. (2005). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri İ le Oluşturmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı: Bir Model. İlköğretim Online, 4(1), 62-72.
Sulak, S., ve Allahverdi, N. (2002). Matematik dersinde bilgisayar destekli Öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. ΙΙ. Uluslararası eğitim teknolojileri sempozyumu ve fuarı, Sakarya.
Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Scratch About, (2017). http://scratch.mit.edu/about/ (21.11.2022)
Anahtar Kelimeler: Scratch, geometri öğretimi, kodlama, Van Hiele geometrik düşünme düzeyi