Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Özel Okullarda Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına Bakış Açılarının İncelenmesi
Öğretim programı belirli ilkelere göre düzenlenen içerik (kazanımlar), öğrenmeyi destekleyen öğretim materyalleri, öğrenciler için değerlendirme kriterleri vb. içeren sistematik bir plan ve düzenlemedir (Roza, Satria & Siregar, 2017).Bu nedenle, öğretim programı, öğrenci ve öğretmenlerin sınıf içindeki rollerini belirler (Houang veSchmidt, 2008).Öğretim programlarının genel amaçları incelendiğinde çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde öğretimin tasarımını planlarken nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Bu sürecin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin kullandıkları öğretim programının unsurlarından haberdar olmaları büyük önem arz eder.Bu çalışmada dünyanın farklı bölgelerinden farklı ulusal ve uluslararası programları uygulayan öğretmenlerin kullandıkları program ile ilgili görüşleri anket yoluyla toplanmıştır.Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.Matematik öğretmenlerinin güncel olarak uyguladıkları öğretim programları hakkındaki farkındalıkları nedir?
2.Matematik öğretmenlerinin derste kullandıkları materyaller ve ölçme değerlendirme yöntemleri nelerdir?
Araştırmaya 181 öğretmen katılım sağlamıştır.Gönüllülük ilkesine göre çalışmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları bölgeler Balkanlar, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya-Pasifik ve Orta Doğu’dur. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak alanlarında uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır.Anketin içeriği; derslerde kullanılan materyaller, öğretmenlerin kullandıkları program ile ilgili farkındalıkları, öğretmenlerin uyguladıkları programa bakış açıları, öğretmenlerin kullandıkları ölçme değerlendirme yöntemlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan sorulardan oluşmuştur.Anket hem Fransızca hem de İngilizce dillerinde hazırlanarak veri toplanmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir.Matematik öğretmenleriyle yapılan anket sonucunda öğretmenlerin güncel olarak uyguladıkları öğretim programları hakkındaki algıları belirlenmiştir. Öğretmenler derslerinde materyal olarak en çok ders kitapları ve sınıftakitahtaları kullanırken, somut materyal, alıştırma defteri, akıllı tahta, sesli ve görsel materyal, interaktif materyalleri daha az tercih etmektedirler.Öğretmenlerin kullandıkları öğretim programını incelemeleri neticesinde materyal kullanımı hakkında sağlanan bilgi, ölçme değerlendirme yöntemleri, öğrencinin ve öğretmenin rolünü belirleme ve öğrenme yaklaşımlarını belirtmede mevcut ve yeterli iken; 21. yy becerilerini destekleme konusunda yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.Öğretmenler uygulamakta oldukları öğretim programlarını becerileri destekleme açısından incelediklerinde ise, problem çözme, eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerini tamamen desteklediğini; analitik düşünme becerisini ise desteklediğini belirtmişlerdir.Öğretmenler uygulamakta oldukları öğretim programında ölçme değerlendirme yöntemleri olarak kavram haritası, boşluk doldurma soruları, eleştirme soruları, açık uçlu sorular, portfolyo, dereceli puanlama anahtarı, oyunlar ve çoktan seçmeli sorular arasından en fazla açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli soruları tercih ederken, oyun, kavram haritaları, dereceli puanlama anahtarı ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerini daha az tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Kaynakça
Ernest, P. (1991). Mathematics teacher education and quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 16(1), 56-65.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Houang, R. T., & Schmidt, W. H. (2008, September). TIMSS international curriculum analysis and measuring educational opportunities. Paper presented at IEA International Research Conference, Taipei. Retrieved from http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/.../IRC2008_Houang_Schmidt.pdf
Roza, Y., Satria, G., & Siregar, S. N. (2017, June). The Development of e-tutorial on Implementation National Curriculum 2013 for Mathematics Teacher. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 855, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmenleri, Matematik öğretim programı, Öğretim programı problemleri, Öğretmen görüşleri