Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Meslek Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Görüşleri
Bilim ve teknolojinin sürekli değişim ve gelişim içinde olması bireylerin sahip olması gereken becerileri etkilemektedir. Günümüzde artık yaratıcı düşüme, akıl yürütme, problem çözme gibi matematiksel becerilere sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Kaya, Özdemir, Utkun, 2013). Bu bağlamda matematiği anlayan ve yapabilen bireylerin, geleceklerini şekillendirmek için gelişmiş fırsatlara sahip olacakları öngörülmektedir (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). Dolayısıyla toplumların bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, sosyo-ekonomik kalkınmaları, nitelikli ürün ve hizmetten sunabilmeleri bağlamında matematik eğitiminin önemli olduğu söylenebilir (Ersoy, 2003).
Ülkemizde ekonomiye değer katan, nitelikli ürün ve hizmet sunan elemanların yetiştirilmesi için meslekî ve teknik eğitim verilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Dolayısıyla bu kurumlarda öğrenim gören gençlerin özellikle matematiksel becerileri kazanmaları, yaşamda bu becerileri etkin olarak kullanmaları bağlamında önemlidir. Bununla birlikte meslek liselerindeki öğrencilerin, matematik başarısının diğer okul türlerine nazaran düşük olduğu görülmektedir (Bekdemir, 2009). Bu durumun nedenlerinin sorgulanması bağlamında bu araştırmada meslek lisesi öğrencilerinin, matematiğe ve matematik dersine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu araştırmanın deseni olgubilim çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu, Türkiye’nin batısındaki bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 160 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcılara, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankette yer alan ‘Matematik sizce önemli midir? İyi bir matematik dersi sizce nasıl olmalıdır? Matematik dersinde başarılı olmak sizin için ne anlama gelmektedir? İdeal bir matematik öğretmeni sizce nasıl olmalıdır?’ gibi sorular ile öğrencilerin matematiğe olan bakış açıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, seçilen okuldaki öğretmenler tarafından çalışma grubuna uygulanan anketler sonucunda elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler incelendiğinde katılımcıların çoğunun; günlük hayatta hesaplama yapmak ve iyi bir meslek sahibi olabilmek için matematik bilmeleri gerektiğini belirterek matematiği önemli gördükleri, matematiği zor ve karmaşık bulduklarından dolayı matematik dersini sevmedikleri, matematik dersine yönelik performanslarını matematik dersi notlarına göre değerlendirdikleri görülmüştür. Katılımcıların birçoğu matematik dersinin; eğlenceli ve akıcı, ders süresinin ise kısa olmasını veya hiç olmamasını istediklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar ideal bir matematik öğretmeninin ise eğlenceli, arkadaş canlısı, saygılı, anlayışlı, bilgili, güler yüzlü olması gerektiğini söyledikleri görülmüştür.

KAYNAKÇA
Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik egitimi-1: Gelismeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim Online, 2(1).
Kaya, Y., Özdemir, S., & Utkun, E. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: Öğrenci görüşleri bakımından.
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkiye’de meslekî ve teknik eğitimin görünümü. http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/12134429_No1_Turkiyede_Mesleki_ve_Teknik_Egitimin_Gorunumu.pdf
Anahtar Kelimeler: Matematik dersi, matematik eğitimi, meslek lisesi