Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematik Eğitiminde Blok Tabanlı Kodlama: Bir Olgubilim Çalışması
Eleştirel düşünme, problem çözme, akıl yürütme, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı gibi üst düzey beceriler 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanmaktadır. Mantıksal akıl yürütmenin parçası olarak görülen kodlama becerisi ise günümüzde söz konusu becerilerden birisi olarak görülmektedir (European Commission, 2014a; aktaran Sayın ve Seferoğlu, 2016). Dolayısıyla programlama ve kodlamanın öğrenciler ve iş dünyasındaki kişiler için anahtar yetkinlik haline geldiği söylenebilir. Eğitim sistemleri erken yaşta kodlama eğitimiyle 21.yüzyıl becerilerini aşılamayı, bireyleri iş dünyasına hazırlamayı planlanmaktadır (Güleryüz, Dilber ve Erdoğan, 2020). 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 5-6.Sınıflar Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programında ‘Programlama’ başlığı altında yer alan kazanımlarda kodlama ve blok tabanlı kodlama öğretimi üzerinde durulduğu, yine MEB’in yayımladığı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmen Rehberi’nde (MEB, 2018) blok tabanlı kodlamaya ilişkin ders içeriklerinin yer aldığı görülmektedir. İlgili programda ‘Problem Çözme ve Programlama’ başlığı altında bulunan kazanımlar incelendiğinde kodlama eğitiminin problem çözmeyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bununla birlikte yapılan farklı çalışmalarda kodlama süreçlerinin problem çözmenin yanı sıra matematiksel birçok beceriyi desteklediği ifade edilmektedir (Anılan ve Gezer, 2020; Sayın ve Seferoğlu, 2016). Dolayısıyla kodlama süreçlerinin matematik eğitimini destekleyen bir yönü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda matematik eğitimcilerinin konuyla ilgili bilgi ve görüşleri önemlidir. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, kodlama süreçleri hakkındaki bilgilerini ortaya çıkarmak ve kodlamanın matematik eğitimi ile ilişkisine yönelik görüşlerini almak amaçlanmaktadır. Araştırmada olgubilim çalışma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Karadeniz Bölgesi’ndeki bir üniversitede İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan, açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ile online ortamda toplanmıştır. Yanıtlar betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler incelendiğinde; katılımcıların lisans döneminde yer alan dersler kapsamında kodlama ve blok tabanlı kodlama hakkında bilgi sahibi oldukları fakat çoğunun bu bilgileri hatırlamadığı görülmüştür. Öğrencilerin kodlama eğitimi almasının matematiksel düşünme süreçlerine ve becerilerine olumlu yönde katkı sağlayacağı, katılımcıların ortak görüşüdür. Bu görüşlerini “muhakeme, problem çözme gibi becerilerine katkı sağlar” şeklinde desteklemişlerdir. Katılımcılar, blok tabanlı kodlamayı öğrenerek matematik eğitimine entegre etmenin faydalı olacağını düşünmektedir. Ayrıca katılımcılar, blok tabanlı kodlama kullanarak öğrencilere matematiksel içerik tasarlatma, öğretmenlerin tasarladıkları hazır içerikleri derste kullanma, kodlamayı problem çözmeyle ilişkilendirerek kullanma gibi yöntemlerle kodlama eğitimini matematik eğitimine entegre edebileceklerini ifade etmişlerdir.
KAYNAKÇA
Anılan, H., & Gezer, B. (2020). Kodlama etkinliklerine ve analitik düşünme becerisine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty, 4(4), 307-324.

MEB, (2018). 6.sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen rehberi. Erişim Adresi (1 Şubat 2023): https://ozgurseremet.com/kilavuz-kitaplar-yayinlandi/

MEB, (2018). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıflar). Erişim Adresi (1 Şubat 2023): http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=374

Güleryüz, H., Dilber, R., & Erdoğan, İ. (2020). STEM uygulamalarında öğretmen adaylarının kodlama eğitimi hakkındaki görüşlerı̇. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 7.

Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. (2016). Yeni bir 21. Yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Anahtar Kelimeler: kodlama, blok tabanlı kodlama, matematik eğitimi