Bildiri Konusu:Fizik Eğitimi


Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Newton’un Hareket Kanunlarına Dair Bilgileri
Newton’un hareket kanunları klasik fiziğin temel konularından biridir. Ayrıca, fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin ilk dönem aldığı Fizik-I dersinin içeriğinde de yer almaktadır. Bu anlamda, fen bilgisi öğretmenliği programına gelen öğrencilerin Fizik-I dersinde Newton’un hareket kanunları konusunu işlemeden önce konuya dair sahip oldukları bilgi yapılarını ortaya çıkarmak, öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca farklı kademelerde konu ile ilgili öğrendikleri bilgilerin bir yansıması olması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin Newton’un hareket kanunlarına dair mevcut bilgi yapılarını belirlemektir. Durum çalışması çerçevesinde yürütülen çalışmaya bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde fen bilgisi öğretmenliği programı birinci sınıfında öğrenim gören ve Fizik-I dersini alan 13 öğrenci katılmıştır. Saglam-Arslan ve Devecioglu (2010) tarafından geliştirilen başarı testinde yer alan sorulardan veri toplama aracı olarak faydalanılmıştır. Öğrencilere konu ile ilgili verilen bir örnek olaya dair yorum yapmaları, bu örnek olayı bir fizik kanunu ile açıklamaları ve aynı fizik kanunu ile açıklanabilecek farklı bir örnek olay belirtmeleri istenen üç soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri yanıtlar, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin verilen örnek olayda hareketin nasıl devam edeceğini açıklayabildikleri; verilen örnek olayı ilgili Newton’un hareket kanunu ile doğru bir şekilde ilişkilendirebildikleri; ancak aynı fizik kanunu ile açıklanabilecek örnekler veremedikleri bulgularına ulaşılmıştır. Bu durum, öğrencilerin Newton’un hareket kanunları ile ilgili temel düzeyde bilgi verebildiklerini göstermekle birlikte sahip oldukları bu bilgileri günlük hayattan örneklerle ilişkilendiremediklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum öğrencilerin konuya dair yüzeysel öğrenmeler gerçekleştirmiş olduğu sonucu ile açıklanabilir. Bu sonuç çerçevesinde, üniversite düzeyindeki fizik derslerinin simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi farklı ders içeriklerine yer verilerek zenginleştirilmesi ve derslerde sorgulama temelli etkinlikler yürütülmesi ile öğrencilerin konuya dair anlamlı öğrenme gerçekleştirmeleri sağlanabilir.

Kaynakça:
Saglam-Arslan, A., & Devecioglu, Y. (2010). Student teachers' levels of understanding and model of understanding about Newton's laws of motion. Asia-pacific Forum on science learning & Teaching, 11(1), Article 7. https://www.eduhk.hk/apfslt/download/v11_issue1_files/arslan.pdf


Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi, Newton’un hareket kanunları, Bilgi