Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Lise Öğrencilerinin Sanal Gerçeklik Ortamındaki Özdüzenlemeli Öğrenmeleri
Öğrencilerin sanal gerçeklik öğrenme ortamlarındaki öğrenmelerinin anlaşılması için incelenmesi gereken temel süreçlerden biri de öz düzenlemeli öğrenmedir. Bu çalışmanın amacı, sanal gerçeklik öğrenme ortamında öğrencilerin hangi öz düzenlemeli öğrenme süreçlerini ne şekilde kullandıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada az sayıda bireyle, çok sayıda veri toplama aracı kullanarak araştırılacak konunun derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma daha büyük bir katılımcı grubuyla gerçekleştirecek bir araştırmanın pilot çalışması olarak uygulanmıştır. Bu araştırmanın katılımcıları İstanbul’da bir lisede öğrenim gören dört 11. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılar üstel fonksiyonlar konusunu öğretmeyi hedefleyen bir sanal gerçeklik uygulamasını sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak deneyimlemişlerdir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları sesli düşünme, gözlem ve mülakattan oluşmaktadır. Sanal gerçeklik öğrenme ortamında katılımcılardan ne düşündüklerini sesli bir şekilde ifade etmeleri istenmiş ve katılımcıların sesli düşünme verileri kaydedilmiştir. Buna ek olarak katılımcıların o anda sanal gerçeklik uygulamasında yaptıklarını ayrıntılı şekilde tespit etmek amacıyla ekran kayıtları da gözlem verisi olarak kaydedilmiştir. Ayrıca her katılımcı ile sanal gerçeklik deneyiminden sonra 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Daha sonra toplanan veriler MaxQDA programına aktarılarak veri analizine başlanmıştır. Veri analizi Strauss ve Corbin (1990) tarafından önerilen içerik analizi yaklaşımına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların sanal gerçeklik öğrenme ortamında hangi öz düzenleme süreçlerine girdikleri ve bunlar arasında ne gibi bir ilişki olduğunun anlaşılması için toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle bütünsel ve derinlemesine bir analiz sürecine tabi tutulmuştur. Böylece sanal gerçeklik ortamında öğrencilerin öz düzenleme süreçlerini analiz etmek için kullanılabilecek bir kod listesinin ilk örneği oluşturulmuştur. Bu kod listesiyle yapılan kodlamada ortaya çıkan ilk bulgulara göre, öğrencilerde sanal gerçeklik ortamında en sık gözlenen öz düzenleme süreci özizlemedir. Öğrenciler onlara sunulan matematiksel içeriği anlamak, verilen görevleri sürdürmek ve sanal gerçeklik ortamının onlara verdiği geribildirimleri takip etmek için özizleme süreçlerine girmektedirler. Öğrencilerin sanal gerçeklik ortamındaki öğrenmelerini şekillendiren diğer bir öz düzenleme süreci ise özkontroldür. Öğrenciler özöğretim, zihinde canlandırma, çevresel düzenleme gibi özkontrol yöntemlerini kullanmakta ve sanal gerçeklik ortamında onlara sunulan matematiksel modellerle etkileşime girme, verilen yazılı metinleri sesli olarak okuma, problemleri çözmek için deneme-yanılma yöntemini kullanma, tekrar etme gibi görev stratejilerine sık sık başvurmaktadırlar. Geliştirilmekte olan kod listesi ışığında verilerin derinlemesine analiz süreci halen devam etmektedir. Bulgular sunumda ayrıntılı bir şekilde paylaşılacaktır.

Referanslar:
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.
Anahtar Kelimeler: Özdüzenlemeli Öğrenme, Sanal Gerçeklik, Matematik Eğitimi