Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Uzaktan Eğitim İle Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Biyoplastik Üretimine Yönelik Deneysel Gösterimli İşbirlikçi Bir Uygulama Örneği

Günümüzde plastikler; günlük hayatımızın ve modern teknolojinin ayrılmaz bir parçasıdır. Plastikler, dünya ekosistemimizin en büyük kirleticilerinden biridir. Karada ve okyanuslarda uzun süre kalarak mikroplastik parçacıklar yoluyla hayvanların ve insanların yaşamını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu nedenle geleneksel plastiklere benzer özelliklere sahip ancak sürdürülebilir, geri dönüşüm, daha az maliyetli olma gibi seçeneklerine sahip çevre dostu plastikler (biyoplastikler) tasarlamak ekosistem ve canlı yaşamı için son derece önemlidir. Biyoplastikler, biyoçözünürlüğü yüksek, yenilenebilir karbon kaynaklarından ya da bitki, hayvan, mantar veya bakteriler gibi canlı organizmalar tarafından üretilen biyolojik kökenli polimerlerden elde edilen ekolojik ve sürdürülebilir biyolojik materyallerdir.
Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarına, doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen biyopolimer malzemelere dayalı yenilikçi ve sürdürülebilir çevre dostu biyoplastik yapımına yönelik, deneysel gösterimli işbirlikçi bir uygulama modeli sunmaktır. Bu amaçla çalışmanın örneklem grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programının ikinci sınıfında öğrenim gören 33 öğretmen adayı oluşturmuştur. 2022-2023 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde ülkemizdeki üniversitelerde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçildiği için işbirlikçi uygulama modeli, online olarak tek gruplu bir ön test-son test modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Öğretim süreci, Biyoloji III dersi kapsamında, araştırıcı tarafından oluşturulan gösteri videoları (öğrenme ortamı olarak) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Biyoplastiklerin üretimi, Gliserol, sirke asidi, Ayçiçek yağı ve mısır nişastası, deiyonize su içinde çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan biyoplastik protipler, kolaylıkla biyolojik bozunma özelliğine sahiptir.
Çalışma sonunda elde edilen veriler, öğrencilerin ön test’e göre son test puanlarını artırarak biyoplastik üretilmesi kavramını anladıklarını göstermektedir. Bu bağlamda mevcut materyallerin kullanıldığı deneysel gösterilerin, öğretmen adaylarını daha etkileşimli hale getirdiği ve bunu kendilerinin de denemek istedikleri sonucuna varılmıştır. Bu sonuca paralel olarak, bu çalışmanın, öğretmen adayları için iyi bir öğrenme başarısı sağladığına inanılarak, bundan sonraki özellikle çevre eğitimine dayalı konularda öğrenme sürecinde etki etmesi beklenmektedir.

Bu çalışma 2209 TUBİTAK 1919B012204092 numaralı proje tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoürün, fen bilgisi öğretmen adayı, sürdürülebilir tasarım.