Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Sevgili Açı: Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin “açı” kavramına yazdıkları yansıtıcı mektuplarının incelenmesi
Bilindiği üzere “açı” geometrinin temel kavramlarından biri iken (Yürekli ve Gökçek, 2020), aynı zamanda geometride öğrencilerin zorlandıkları kavramların başında gelmektedir (Clements ve Burns, 2000).
Bu çalışmanın amacı ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin “açı” kavramına ilişkin yansıtıcı düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması yöntemi kullanılmış olup, araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale il merkezinde bir ortaokulun yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bilindiği gibi Ortaokul Matematik Öğretim Programında altıncı sınıf düzeyinde açı, eş açı gibi kavramları ele alınırken, yedinci sınıfta açıortay, yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açı kavramları ortaya çıkmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Sekizinci sınıfta ise açının yer aldığı kazanımlar bulunsa da doğrudan açılara dair bir alt öğrenme alanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla katılımcıların açıya ilişkin düşüncelerini yansıtırken, açı hakkında daha çok bilgiye maruz kalmış olmaları önemli görüldüğünden çalışmanın yedinci sınıf öğrencileri ile yürütülmesine karar verilmiştir. Öğrencilerin seçiminde gönüllülük esas alınmış, toplamda 19 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Öncelikle katılımcı öğrencilere 2 ders saati boyunca yansıtıcı düşünme ve yansıtıcı yazılar yazma konusunda bilgi verilmiş, farklı seviyelerdeki yansıtıcı yazılardan örnekler sunulmuştur. Daha sonra öğrencilerden açı kavramına ilişkin yansıtıcı birer mektup yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin düşüncelerini içlerinden geldiği gibi yansıtmaları amacıyla herhangi bir yönlendirmede bulunulmamıştır. Mektuplarını yazmaları için öğrencilere bir ders saati süre verilmiştir. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öncelikle verileri oluşturan mektuplar taranıp, MAXQDA nitel veri analiz programına aktarılmıştır. Ardından kodlama işlemine geçilmiştir. Oluşturulan kodları daha genel düzeyde açıklayan temalar ve kategoriler oluşturulmuş, bulgular MAXQDA haritası şeklinde sunulmuştur. Ayrıca bulguları desteklemek amacıyla katılımcı öğrencilerin görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Araştırmanın bazı sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu açı kavramını eğlenceli bulduklarını söylemişler, ancak açı kavramına ilişkin konular karmaşıklaştıkça zorlandıklarından bahsetmişlerdir. Bazı öğrenciler açıyı sevdiklerini söylerken, çoğu bu durumu öğretmenleri ile ilişkilendirmiştir. Birkaç öğrenci ise açı kavramının ne işe yaradığını bilmedikleri için sevmediklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcıların neredeyse tamamı açı kavramına ilişkin bildiklerini mektuplarının sonuna çizerek veya yazıyla belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Açı kavramı, yansıtıcı düşünme, ortaokul düzeyi