Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Öğretim Ortamında Kullanılmasının 7.sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Bu çalışmada matematiksel modelleme etkinliklerinin öğretim ortamında kullanılmasının 7.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada eylem araştırması deseni kullanılmış ve verilerin çözümlenmesi betimsel analiz yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma grubu Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir ortaokulunda eğitim öğretim gören 13 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak, uygulama öncesi ve sonrasında kullanılmak üzere problem çözme stratejilerini içeren 12 soruluk bir problem çözme testi, matematiksel modelleme etkinliklerinden oluşan eylem planları, araştırmacının gözlemleri, ses kayıtları ve araştırmacı günlüğü kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 8 adet eylem planı haftalık olarak öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda seçilen matematiksel modelleme etkinliklerinden oluşturulmuştur. Çalışma grubunda bulunan 13 öğrenci araştırmacı tarafından yapılan seviye belirleme testi sonuçlarına göre 3 gruba (Düşük-Orta-Yüksek) ayrılmıştır. Matematiksel modelleme etkinlikleri öğretim ortamında kullanılmaya başlamadan önce öğrenciler problem çözmedeki becerileri ortaya konulmuştur. Öğrencilerin problem çözme testi kağıtları Polya’nın problem çözme aşamalarına göre analiz edilmiştir. Düşük ve orta başarılı gruplardaki öğrencilerin problemi anlama basamağında zorlandıkları görülmüştür. Problemin çözümüne uygun stratejiyi belirleme basamağının bulguları problemi anlama basamağının bulgularıyla paraleldir. Bazı problem çözme stratejilerinin kullanılamadığı, bazı stratejilerin ise daha sık tercih edildiği görülmüştür. Matematiksel modelleme etkinlikleri ile hazırlanan eylem planlarının ders ortamında kullanılmasından sonra öğrencilerin problem çözme sürecindekindeki değişimi görmek amacıyla etkinlikler öncesinde uygulanan problem çözme testi tekrar uygulanarak cevap kağıtları Polya’nın problem çözme sürecine göre analiz edilmiştir. Bütün başarı gruplarında ilk duruma göre artış gerçekleşmiş olup modelleme etkinliklerinin ders ortamında kullanılması bilişsel modelleme yeterlilikleri geliştirmiştir. Bilişsel modelleme yeterlilikleri ile problem çözme süreci için öğrencilerin sahip olması gereken yeterliliklerin paralel olması nedeniyle öğrencilerin problem çözmede başarılı oldukları söylenebilir. Öğrenciler problem çözme sürecinin nasıl işlediğini modelleme etkinlikleri sayesinde ortaya çıkartmış ve bunu davranış olarak geliştirmişlerdir. Modelleme etkinlikleri öğrencilere problemi anlama ve bir plan yapma alışkanlığı kazandırmıştır. Çalışma sonunda öğrencilere uygulanan problem çözme testindeki artış modelleme etkinliklerinin problem çözme becerisini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin daha iyi birer problem çözücü olmalarını sağlamak amacıyla derslerde modelleme etkinliklerine daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel Modelleme, Problem Çözme, Matematik Eğitimi