Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerin Matematikte Zorlanma Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Matematik, okullarda ilk yıllardan başlayan öğrenciler için zorunlu derslerden biridir. Gerek Uluslararası (TIMSS, PISA), gerekse ulusal (LGS) sınavlarda matematik başarısının istenilen düzeyde olmaması dikkat çekici bir durum haline gelmiştir. Öğrenciler matematik dersinde neden zorlanır? Öğrencilerin matematiği öğrenme sürecinde karşılaştıkları güçlükler neler ve bu güçlüklerle başa çıkmak adına neler yapılabilir? Öğrencilerin Matematik öğrenmede zorlanma nedenleri araştırılması gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine göre ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin Matematik derslerinde zorlanma nedenlerini ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için öğrenci görüş ve önerilerine başvurulmuştur. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin matematikte zorlanma nedenlerine ilişkin öğrenci görüşleri ve çözüm önerileri nitel yöntem ile araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini amaca uygun örneklem yolu ile seçilen, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Diyarbakır iline bağlı devlet ortaokulunda öğrenim gören beş kız beş erkek toplamda on kişilik 5. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri analizi çalışmasında bir kod listesi oluşturulmuştur. Kod listelerinden birbirleriyle ilişkili olanlar bir araya getirilerek tematik kodlama yapılmıştır. Öğrencilerin matematikte zorlanma nedenlerine ilişkin görüşleri analiz edilmiştir. Öğrenciler Matematik dersinde başarılı olmamalarının sebepleri arasında; yaşadıkları ortamın uygun olmadığından, ailelerinin ilgisizliğinden, matematik dersinin konularının çok ağır olmasından, bu konuda okul dışında bir kurs özel ders alamadıklarından, kaynak kitap yetersizliği, evde çalışma ortamlarının olmadığından sıklıkla bahsetmişlerdir. Öğrenciler çözüm önerileri olarak öğretmenlerin daha çok materyal kullanılmasına, bu konu ile ilgili veli görüşmeleri yapılmasına okulda matematik dersine yönelik kursların daha da yoğunlaşmasına ve rehberlik servisinin takibinin sıklaştırılmasını dile getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Matematikte zorlanma, Ortaokul öğrencileri, Matematik öğretimi