Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


ESERA (2015- 2017- 2019) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri
Fen bilimleri eğitimine yönelik ilgi ve önem, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak sürekli artış göstermekte ve bu önemin artmasıyla birlikte yapılan çalışmalar da son yıllarda artmaktadır. Fen eğitimi alanında yapılan güncel çalışmaları ve alandaki güncel eğilimleri ortaya çıkarmak, hangi konular üzerinde daha fazla çalışıldığı, gelecekte hangi çalışmalar yapılabileceğini belirlemede önemli bir yere sahiptir. Güncel eğilimleri belirlemek ve gelecekteki çalışmalara ışık tutmak amacıyla bu araştırmada Avrupa Fen Eğitimi Araştırma Derneği (ESERA) tarafından iki yılda bir düzenlenen bildiri kitaplarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırmalar içerisinde yer alan doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ESERA kitapçıklarında yer alan 796 bildiri metninde hangi ülkelerin yer aldığı, konu içerikleri, araştırma yöntemleri ve örneklem grupları içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 2015, 2017 ve 2019 yılında yayınlanan bildirilerin okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte daha çok ortaokul öğrencileri ve fen bilimleri öğretmenleri ile yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca lise öğrencilerinin de ikinci sırada örneklem grubu olarak tercih edildiği belirlenmiştir. Bildirilerin konu içerikleri çoğunlukla öğretmen adayları ve öğretmenlerin profesyonel gelişimine ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının etkilerine yöneliktir. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda bilimin doğası, argümantasyon, STEM, sosyo-bilimsel konular ve kavramsal anlama gibi güncel konuların da her yıl giderek önem kazandığı görülmüştür. Son yıllarda önemi oldukça artan Ters Yüz Öğrenme yönteminin de ESERA bildiri kitapçıklarındaki çalışmalarda yer aldığı dikkat çekmektedir. Konu içeriklerindeki amaçlara ulaşmak için en çok nitel araştırma yöntemlerine yer verildiği ve bunu takiben sırasıyla nicel ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 2015 yılında ESERA konferansına katılımın 2017 ve 2019 yıllarına göre daha fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır. Avrupa ülkeleri arasında yer alan Almanya 2015, 2017 ve 2019 yıllarında en yüksek katılımı göstermekle birlikte, 2015 yılında Almanya’yı Brezilya, 2017 yılında İspanya ve 2019 yılında da Yunanistan takip etmektedir. Türkiye’nin bu yıllardaki konferanslarda yaptığı çalışma sayıları sınırlı olmakla birlikte her geçen yıl artış gösterdiği keşfedilmiştir. 2019 ESERA konferansı Türkiye’de gerçekleştiği için en çok çalışma yapan ülkeler arasında ikinci sırada Türkiye’nin yer aldığı sonucuna ulaşmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Avrupa fen eğitimi araştırma derneği, ESERA bildirileri, Fen eğitimindeki güncel eğilimler, nitel araştırma