Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


5. Sınıf Özel Yetenekli Öğrencilerin Kullandıkları Ölçüsel Tahmin Stratejilerinin Belirlenmesinde Fermi Problemleri
Öğrencilerin problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade etmeleri, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri matematiksel yetkinliklerinin önemli bir göstergesidir. Bu bağlamda öğrencilerin Fermi problemlerini çözebilme düzeylerinin ve bu problemleri çözerken kullandıkları ölçüsel tahmin stratejilerin incelenmesinin matematiksel yetkinliklerini belirleme bağlamında önemli olduğu düşünülmüştür. Bu araştırma öğrencilerin Fermi problemlerini çözerken kullandıkları ölçüsel tahmin stratejilerinin belirlenmesinin amaçlandığı, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırma örneklemi Türkiye'nin güneyinde bir ilde, beşinci sınıfa devam eden 15'i kız, 16'sı erkek toplam 31 özel yetenekli tanısı konulmuş, öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılar, Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilerden gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Araştırma verileri, görüşme ve doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak gerçekçi matematik eğitimi çerçevesi referans alınarak, öğrencilere beş farklı konu alanını içeren Fermi problemleri sunulmuştur. Fermi problemleri, uzunluk, alan, hacim, sıvı ve ağırlık tahmini konu alanlarını içeren sorulardan oluşturulmuştur. Daha sonra her bir öğrenci ile görüşmeler yapılarak, çözümlerini açıklamaları istenmiş ve böylelikle öğrencilerin problemleri çözerken kullandıkları ölçüsel tahmin stratejileri belirlenmiştir. Bulgular problemlerin içeriğine göre kullanılan stratejiler ele alınarak sunulmuştur. Bu durum, öğrencilerin kullandıklarını bildirdikleri stratejilerde problemin içeriğinin rolünü tartışmayı kolaylaştırmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Fermi problemlerine ilişkin performanslarının orta düzeyde olduğu, problemin içerdiği konu alanına göre kullanılan ölçüsel tahmin stratejilerinin değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bu araştırmada öğrencilerin uzunluk tahmini ve ağırlık tahmini konu alanını içeren Fermi problemlerinden aldıkları puanların, alan, hacim ve sıvı tahmin etme konularını içeren Fermi problemlerinden aldıkları puan sonuçlarına göre gerçek değere daha yakın olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fermi problemleri, Ölçüsel tahmin, Problem çözme, Tahmin stratejileri,