Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunun Öğretiminde Web 2.0 Araçları Kullanımının Öğrencilerin Alan Bilgisi Düzeylerine Etkisi
Günümüz teknolojisinin her geçen gün gelişiyor olması eğitim başta olmak üzere birçok alanda yeniliği ve değişimi beraberinde getirmektedir. Eğitimde en çok kullanılan teknolojilerden biri de web 2.0 araçlarıdır (Akkaya, 2019). Fen bilimleri alanında bu teknolojilerin kullanılıyor olması öğrencilerin günlük hayatta bilgiyi üreten, değiştiren, geliştiren ve kaynağını sorgulatan konumuna getirmesi bakımından önemlidir (Akbaba & Ertaş Kılıç, 2022). Oldukça geniş bir yelpazeye sahip web 2.0 araçları günlük hayat problemlerinin çözümüne katkı sağlayarak öğrencilerin fen başarılarında önemli bir role sahiptir (Hamlı & Hamlı, 2021). Enerji tüketiminin artması, kömür ve petrol gibi yeraltı kaynaklarının halen özellikle elektrik üretiminde kullanılıyor oluşu, yenilenebilir olmayan bu kaynakların yakın gelecekte ülkelerin enerji ihtiyacına cevap veremeyeceği anlamına gelmektedir (Öztürk, 2022). Bireylerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalık ve çevre bakımından bilinçli birer vatandaş olabilmeleri oldukça önemlidir (Halder vd., 2011). Ülkelerin enerji bakımından dışa bağımlılığın azalması, bu sayede kalkınmışlığın artması, bireylerin çevrelerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, gelecekte bu kaynaklar hakkında karar verici görevi üstlenecek öğrencilerin farkındalık kazanmasıyla mümkündür. Bu çalışma ile günümüz bilgi ve teknoloji çağında bu farkındalığın sağlamasında eğitim teknolojinin etkisini tespit etmek hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, web 2.0 araçları kullanılarak gerçekleştirilen etkinliklerin sekizinci sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik alan bilgisi düzeylerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma tek gruplu ön test-son test deneysel desene göre tasarlanmıştır. Araştırma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında birinci araştırmacının görev yaptığı Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiş 39 öğrenci ile gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın veri toplama araçlarını kişisel bilgi formu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik alan bilgisi testi oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde fen bilimleri öğretim programındaki (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018) yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kazanımlar göz önünde bulundurularak Prezi, Padlet, Calameo, Emaze, Pawtoon, Go Animate ve Sway gibi sunum araçları kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca H5P ve LearningApps araçları yardımıyla bulmaca ve oyun içeren etkinlikler tasarlanması planlanmaktadır. Veri toplama süreci devam etmekte olup, elde edilen nicel veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir. Veriler analiz edilirken öntest ve sontest puanları hesaplanarak, verilerin normallik varsayımının sağlanması durumu test edilerek, normal dağılım gösteren veriler için parametrik testlerden t testi kullanılacaktır. Veriler normal dağılım göstermiyorsa parametrik olmayan testlerden wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılacaktır.

Akbaba, K. & Ertaş Kılıç, H. (2022). Web 2.0 Uygulamalarının Öğrencilerin Fene ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarına Etkisi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 130-139 .
Akkaya, A. (2019). Bı̇lgı̇sayar donanımı konusunda web 2.0 araçlarıyla gelı̇ştı̇rı̇len etkı̇nlı̇klerı̇n öğrencı̇ başarısına etkı̇sı̇. [Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J., & Pelkonen, P. (2011). Bio-energy and youth: Analyzing the role of school, home, and media from the future policy perspectives. Applied Energy, 88, 1233-1240. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.10.017
Hamlı, S. & Hamlı, D. (2021). Web 2.0 araçlarının derslerde kullanılmasının akademik başarıya etkisi . Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 1-16 .
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Anahtar Kelimeler: ortaokul öğrencileri, web 2.0 araçları, yenilenebilir enerji kaynakları