Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Çalışmanın amacı ortaokul 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenme yaklaşımlarını tespit etmektir. Ayrıca öğrencilerin matematik öğrenme yaklaşımlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, matematik başarı notu, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu bir devlet ortaokulundaki 6,7 ve 8. Sınıfta öğrenim gören toplam 222 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Göktepe-Yıldız ve Özdemir (2018) tarafından geliştirilen ‘Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçek derinlemesine, stratejik ve yüzeysel olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Her bir alt boyuta ait toplam puan ayrı ayrı hesaplanarak öğrenme yaklaşımlarının tercih edilme durumu incelenmektedir. Verilerin analizi SPSS paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Bağımsız değişkenlerin her bir alt kategorisinde öğrenme yaklaşımları alt boyutlarına ilişkin puanların normallik dağılım sonuçları tek tek incelenmiştir. Parametrik testlerden ilişkisiz örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre çalışmaya katılan öğrencilerin öğrenme yaklaşımları tercihlerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması stratejik, derinlemesine ve yüzeysel şeklindedir. Cinsiyet değişkenine göre bakıldığında stratejik öğrenme yaklaşımında erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyine göre incelendiğinde derinlemesine öğrenme yaklaşımında 6.sınıflar ile diğer sınıf düzeyleri arasında 6. sınıfların lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Matematik başarı notuna göre ise derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımında notu yüksek olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre inceleme yapıldığında matematik öğrenme yaklaşımlarına ilişkin anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin benimsediği öğrenme yaklaşımlarına bakıldığında öğrencilerin en fazla stratejik öğrenme yaklaşımını tercih ettikleri görülmektedir.
Kaynakça
Göktepe-Yıldız, S. ve Özdemir, A. Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. İlkogretim Online, 17(3). 1378-1401.

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğrenme Yaklaşımları, Ortaokul Öğrencileri, Matematik Eğitimi