Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Etkinlik Odaklı Problem Çözme ve Kurma Öğretiminin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ülkemizde, eğitim sistemi sınav odaklı bir yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak sistemde sınavlarda yer alan sorularda matematiksel bir problemi en kısa ve en hızlı şekilde çözülmesi gerektiğine odaklanılmıştır. Diğer bir ifade ile derslerde, problem çözmenin nedenlerini sorgulamaya yönelik temel amaçtan uzaklaşılmıştır. Bu temel amaca ulaşma noktasında geleceğin öğretmenleri olarak yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adaylarımızı, bu en kısa ve en hızlı yoldan tek bir cevaba ulaşma yaklaşımından uzaklaştıracak, problem çözmeyi çok yönlü ele alabilecek, zengin öğrenme ortamları hazırlayabilecek, problem çözmenin ötesine geçerek problem kurabilecek ve matematiksel problemleri yaratabilecek öğretmenlere dönüştürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada araştıran, yaratıcı düşünen, sorgulayan ve eleştiren bireylere olan ihtiyaç göz önünde bulundurularak bu becerilerin gelişmesine fırsat sağlayan, problem çözme ve problem kurma becerisini birleştirerek öğretmen adaylarının bu konudaki yeterliklerini üst seviyelere taşımayı konu edinen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen bir projenin tanıtılmasına yer verilecektir. Önerilen projede, matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının problem çözme ve kurma becerilerinin yanında farklı beceri ve tutumların gelişimine yol açacağı öngörülen öğrenme etkinliklerinin problem çözme ve kurma derslerine entegrasyonu araştırmanın odak noktasıdır. Matematik öğretmen adaylarını 21.yüzyıl becerilerinin ilki olarak yer verilen, öğretim programlarının merkezinde yer alan problem çözme becerilerinde yetkin ve donanımlı, problem çözmeyi problem kurma ve yaratıcılık ile zenginleştirebilen, problem çözme stratejilerini esnek bir şekilde kullanabilen ve tüm bunları etkinlik odaklı gerçekleştirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan bu proje karma araştırma yöntemi ile yürütülmektedir. “Etkinlik Odaklı Problem Çözme ve Kurma Öğretimi”nin incelemeyi hedeflediği değişkenler; problem kurma öz yeterliği, problem çözme inancı, üst bilişsel beceri düzeyi, yaratıcı düşünme eğilimi, problem çözme başarısı, problem kurma başarısıdır. Projenin verileri toplanma aşamasında olup, projenin amacına, hedeflerine, konusuna, kapsamına, özgün değerine, araştırma sorularına ve gelinen noktaya sunum sırasında yer verilecektir.
Teşekkür: Yapılan çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) tarafından SOA-2022-1106 nolu proje ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, problem çözme, problem kurma, matematik öğretmen adayları