Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Problem Çözme Eğitiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Başarılarına Etkisi
21.yüzyıl becerilerinden biri olan problem çözme, her yaştan bireyin matematiği anlamasında, anlamlandırmasında ve uygulamaya koymasında gerekli bir beceridir. Bireylerin iyi problem çözücüler olarak yetişmelerinde en önemli unsurlardan birinin matematik öğretmenleri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla iyi problem çözücü bireyleri yetiştiren öğretmenlerin öğrencileri için matematiksel düşünmeye teşvik edici öğrenme ortamları hazırlayabilmeleri gereklidir (Schoenfeld, 1992). Şüphesiz ki bu öğrenme ortamlarını hazırlayabilen öğretmenler problem çözme konusunda yeterli donanımı kazanacak şekilde yetiştirilmiş olan öğretmenlerdir. Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarını öğretim programlarının merkezinde yer alan problem çözme becerilerini kullanmada yetkin ve donanımlı olmalarını, problem çözme stratejilerini esnek bir şekilde uygulayabilmelerini, problem çözmeyi yaratıcılık ile zenginleştirerek sınıf ortamına etkin bir şekilde aktarabilmelerini hedefleyen bir eğitimin etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desende yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 güz döneminde bir devlet üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 36 kadın 16 erkek öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları problem çözme ön testinde ve son testidir. Problem çözme ön testinde ve son testinde bulunan problemler ilgili literatürden derlenerek seçilmiş problemlerdir. Araştırmanın amacı doğrultusunda eğitim öncesinde çalışma grubuna problem çözme ön testi uygulanmıştır. Güz döneminde matematik öğretmen adaylarına “Matematikte Problem Çözme” dersi kapsamında problem, problem çözme, problem çözme stratejileri, problem çözmeye yönelik etkinlik hazırlama ana konuları etrafında şekillenen 14 haftalık bir eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin gelişimlerini gözlemleyebilmek için problem çözme son testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı puanlanmıştır. Geçerliği sağlanan ve normal dağılım gösteren puanlar SPSS 28.0 paket programı kullanılarak Bağımlı Örneklemler t-testi ile analiz edilmiştir. Analizlere ait bulgularda öğretmen adaylarının eğitim öncesindeki ve sonrasındaki problem çözme başarıları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur.

Teşekkür: Yapılan çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) tarafından SOA-2022-1106 nolu proje ile desteklenmiştir.

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 334–370). Macmillan Publishing
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmen adayı, problem çözme, matematik eğitimi