Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematik Ders Kitaplarının Yansıma Konusunda Hareket Ve Eşleştirme Perspektiflerine Göre İncelenmesi
Yansıma dönüşümü konusu, öteleme ve dönme dönüşümlerini anlamada önemli bir altyapı oluşturur (Hollebrands, 2003).Yansıma dönüşümü uygulanırken düzlemdeki her noktaya karşılık gelen bir nokta ile eşleştirme yapıldığından dolayı yansıma dönüşümü aynı zamanda bir fonksiyondur.Dolayısıyla yansıma dönüşümünün kavramsal olarak anlaşılması, fonksiyonlar gibi önemli matematik konusunun da kavramsal olarak anlaşılmasını sağlar (Hollebrands, 2003).Alanyazın incelendiğinde, yansıma dönüşümünü anlamada iki önemli perspektif olduğu görülmektedir: hareket ve eşleştirme perspektifleri (Akarsu, 2018; Yanık, 2006).Hareket ve eşleştirme perspektiflerine göre yansıma dönüşümünün kavramsal olarak anlaşılmasını sağlayan üç önemli alt konsept vardır.Bunlar simetri ekseni, yansımanın tanım kümesi ve düzlemdir (Yanık, 2006).Boyd ve arkadaşları (2004) yansıma dönüşümünü bir şeklin nokta, çizgi ya da düzlem etrafında şekiller arası geçiş şeklinde tanımlayarak hareket perspektifini vurgulamışlardır.Eşleştirme perspektifine göre yansıma dönüşümü düzlem üzerinde bulunan tüm noktaları eşit uzaklık ve diklik özelliklerini koruyarak yine aynı düzlem üzerinde noktalara dönüştüren birebir ve örten bir fonksiyon şeklinde tanımlanmaktadır (Martin, 1982).Yansıma dönüşümünün kavramsal olarak anlaşılmasında eşleştirme perspektifine sahip olunması beklenmektedir.Öğrencilerin matematik konularını kavramsal olarak öğrenmelerini etkileyen pek çok faktör varken bu faktörlerden birisi de ders kitaplarıdır (Valverde, Bianchi, & Wolfe, 2002).Öğretme ve öğrenmeyi desteklemesinden dolayı önemli bir kaynak olan ders kitapları öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.Dolayısıyla ders kitaplarının öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini desteklemesi beklenmektedir.Alan yazın çalışmaları incelendiğinde, yansıma dönüşümü konusunun ders kitaplarının hareket ve eşleştirme perspektiflerine göre inceleyen çalışma bulunmamaktadır.Bu çalışmanın amacı Amerikan ve Türk matematik ders kitaplarında yansıma dönüşü konusunun öğretimsel içeriklerinin hareket ve eşleştirme perspektifine göre incelenmesidir. Bu bağlamda, her ülkeye ait ikişer ders kitabı ele alınacaktır.Türk ders kitaplarının seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı dikkate alınacakken,Amerikan ders kitaplarının seçiminde matematiğe yönelik Ortak Çekirdek Eyalet Standartları (CCSS) doğrultusunda hazırlanma ve okullarda sıklıkla tercih edilme şartları göz önünde bulundurulacaktır. Ders kitaplarının analizi,konun ele alınış yöntemlerinde hangi perspektiflere ağırlık verildiği her perspektifin literatürde yer alan ortaya çıkma kriterleri (Akarsu, 2018; Yanık, 2006) göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.İkinci aşamada,kitaplardaki her problem, aktivite, ödev gibi durumlar birer öğretimsel görev olarak değerlendirilip bunlar yine belirlenen kriterlere göre incelenecektir.Araştırmanın bu aşamasında bulguların niteliğini zenginleştirmek adına betimsel istatistikten yararlanılacaktır.Her perspektife yönelik kitaptaki etkinliklerden örneklere yer verilecektir.
Kaynakça
Akarsu, M. (2018). Pre-Service Teachers' Understanding of Geometric Reflections in Terms of Motion and Mapping View.
Boyd, C. J., Cummings, J., Malloy, C., Carter, J., & Flores, A. (2004). Geometry (Indian Edition). New York: McGraw-Hill/Glencoe.
Hollebrands, K. (2003). High school students' understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. Journal ofMathematical Behavior, 22, 55–72.
Martin, J. ve Tallman, J. (2001). The teacher-librarian as action researcher. Teacher Librarian, 29(2), 8.
Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H., & Houang, R. T. (2002). According to the book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks. Springer Science & Business Media.
Yanik, H. B. (2006). Prospective Elementary Teachers' growth in knowledge and understanding of rigid geometric transformations. (DoctoralDissertation, Arizona StateUniversity, 2006). DissertationAbstracts International: AAI3210254.

Anahtar Kelimeler: Hareket perspektifi, Eşleştirme perspektifi, Matematik Ders Kitap Analizi