Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamında okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinden aldıkları desteğe yönelik öğrenci görüşleri
Liselere giriş sınav sistemindeki fen bilimleri soruları eski sınav sorularından uzak, bilgiyi anlama ve yorumlamaya dayalı hale gelmiştir. Yeni sınav sistemi getirdiği birçok yeniliklerle beraber bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Fen bilimleri sınav sorularının uzun, grafik ve görsellerden oluşuyor olması öğrencilerin yeni nesil fen bilimleri sorularına karşı başarısızlık kaygısı yaşamalarına, fen bilimleri sorularını çözmek istememelerine zemin hazırlamıştır. Liselere giriş sınavına katılacak olan ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kaygılarina ilişkin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinden aldıkları desteklere yönelik öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini amaca uygun örneklem yolu ile seçilen, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Diyarbakır iline bağlı devlet ortaokulunda öğrenim gören beş kız beş erkek toplamda on kişilik 8. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin dönem boyunca haftalık olarak rehberlik servisi tarafindan ilgili ders ile ilgili ödevleri kontrol edilmiş, soru takibi yapılmış ve öğrencilerin kaygılarının sebepleri ile birebir görüşmeler düzenlenmiştir. Yapılan rehberlik sonucunda Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamında okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinden almış oldukları desteğe yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu süreçte araştırmacı tarafından elde edilen veriler ile, araştırma sorularının yanıtlanmasında temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Ayrıca verilerin geçerliliğini arttırmak için öğrenci cevaplarından alıntılar sunulmuştur. Araştırma sonucunda ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin aldıkları desteğin kendilerini daha iyi hissettirdiklerini, fen bilimleri dersine karşı yaşadıkları kaygılarının olumlu yönde değiştiğini sıklıkla belirtmişlerdir. Öğrenciler aldıkları desteklerden sonra daha çok verimli ders çalıştıklarını, takip edildiklerini bilmeleri kendilerini çalışmaya daha da teşvik ettiğini ve kendilerini önemli hissettirdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler bu gibi desteklerin matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil gibi sınavda soru getiren diğer derslerde de uygulanmasını istedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, Rehberlik, görüş, öğrenci