Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Sanal Müzeler Kullanılarak Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulamanın Doğası Görüşlerinin Geliştirilmesi
Fen eğitiminin en önemli hedefi sorgulayan, gözlem yapabilen, veri toplayabilen, bilgi paylaşımına açık, sorumluluk sahibi, bilgili, yetenek sahibi ve problem kuran ve çözebilen fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Fen okuryazarlığının en önemli bileşenlerinden birisi de bilimsel sorgulamanın doğası olarak ifade edilmiştir. Bilimsel sorgulamanın doğası, bilim insanlarının araştırmalarını nasıl gerçekleştirdiklerini ve ortaya çıkan bilimsel bilginin nasıl üretilip kabul edildiğine ilişkin somut süreçleri yani bilimsel sorgulama sürecinin özelliklerini ifade etmektedir. Bu çalışmada, okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olan sanal müzeleri kullanarak ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören 24 öğrenciye altı hafta boyunca açık/yansıtıcı eğitim verilerek öğrencilerin bilimsel sorgulamanın doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öğretimde kullanılan etkinlikler Artsteps uygulaması kullanılarak ders içeriklerine uygun bir şekilde sanal müze ortamına entegre edilerek hazırlanmıştır. Çalışma için toplam yedi sanal müze etkinliği hazırlanmıştır. Uygulanan etkinliklerin dört tanesi bağlam temelli sanal müze, üç tanesi ise jenerik etkinlikler olarak dizayn edilmiş sanal müze hazırlanmıştır. Öğrencilere açık uçlu olarak “Bilimsel Sorgulama Hakkındaki Görüş” (VASI) anketi, uygulama başlamadan önce ve uygulama bittikten sonra uygulanmıştır. Her bir öğrenci ile takip eden yarı yapılandırılmış ve final mülakatları gerçekleştirilmiştir. Tüm veriler içerik analizi yöntemi ile bir süreklilik skalasında naif, kararsız, bilgili ve artan bilgili kategorilerinde derecelendirilmiştir. Çalışma sonuçları analiz edildiğinde, öğrencilerin bilimsel sorgulamanın doğası temalarında uygulama öncesinde oldukça naif görüşlere sahip olduğu, fakat uygulanan sanal müze etkinlikleri ile görüşlerinde ciddi gelişmeler olduğu gözlemlenmiştir. Buna rağmen bazı öğrencilerin özellikle bazı temalarda halen ciddi sorunlar yaşadıkları bulunmuştur. Bu çalışma ile birlikte sanal müze uygulamalarının daha geniş bir zamana yayılması ve farklı örneklem gruplarında da bilimsel sorgulamanın öğretilmesi konusunda faydalanılması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: en eğitimi, bilimsel sorgulamanın doğası, sanal müzeler