Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


4006 BİLİM FUARINA YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
TÜBİTAK Bilim Fuarları, temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetlerdir. Öğretmen rehberliğinde öğrencilerin gerçekleştireceği alt projelerle TÜBİTAK Bilim Fuarı ile birlikte öğretim programlarında yer alan, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğretim stratejisi, proje tabanlı öğrenme gibi farklı öğretim strateji ve yöntemlerini ön plana çıkarması açısından bilim fuarları önem arz etmektedir. Bu araştırma ile TÜBİTAK 4006 kapsamında yürütülen Bingöl ili Solhan ilçesi Hazarşah YeniYerleşim Ortaokulu bilim fuarı projesinde görevli öğrencilerin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler 10-15 dakika sürmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşmeler proje sonrasında kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak elde edilmiştir. Bilim fuarı öncesinde öğrenciler, proje kapsamında süreç boyunca bilimsel süreç basamaklarına ve mühendislik tasarım sürecine uygun olacak şekilde projelerini hazırlamışlardır. Bilim fuarı esnasında ortaokul öğrencileri proje kapsamında hazırlamış oldukları ürünleri iki gün boyunca sergilemiş, araştırma ve inceleme çalışmalarından elde edilen verileri katılımcılara aktarmışlardır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre projede görevli olan öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmeye başladıkları, derslere karşı ilgilerinin arttığı, eğlenerek öğrendikleri bu tarz projelere daha fazla katılım göstermek istedikleri, arkadaşlarıyla grup şeklinde çalışmaktan keyif aldıkları bunun yanı sıra ürün ortaya koyup sergilemenin çevrelerine faydalı bireyler olmaları açısından önemli olduğunu aynı zamanda sadece fen dersi özelinde değil diğer branşlarda da ilişkili proje üretip sunmanın derslere karşı ilginin artmasının ve bununla birlikte dersler arası ilişkinin kurulması açısından önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerine yönelik bilim fuarlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: 4006 TÜBİTAK, Ortaokul Öğrencileri, Bilim Fuarı