Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


HAZIR GIDALARDAKİ SESSİZ BİR KİRLETİCİ OLAN KATKI MADDELERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
HAZIR GIDALARDAKİ SESSİZ BİR KİRLETİCİ OLAN KATKI MADDELERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Burak BÜLBÜL
Danışman :F. Sevil YALÇIN
Çanakkle Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Bu araştırma birer tüketici olan öğretmenlerin paketli hazır ya da yarı hazır gıdaların içindeki katkı maddeleri konusunda dikkate aldıkları ölçütleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu 2022- 2023 eğitim öğretim yılında Marmara Bölgesinde yer alan bir il de görev yapan rastgele örnekleme yolu ile seçilen 101 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Birer tüketici olan öğretmenlerin hazır gıdaları satın alırken genellikle çoğu ifadeye katıldıkları ve bilinçli bir tüketici olarak hareket ettikleri saptanmıştır. Birer Tüketici olan öğretmenlerin dikkate aldıkları ölçütlere ait faktörlerin ortalamasına bakıldığında ise puan ortalaması en düşük olan faktör ‘Katkı maddelerinin kullanılması gıdaları daha sağlıklı yapar’(x̄ = 2,10) iken ortalamanın en yüksek olduğu faktör ise ‘Daha sağlıklı gıda üretimi yapılabilmesi için bu sektörde çalışanların eğitimli ve alanında uzman olması gerekir (x̄ = 4,61) faktörü olmuştur.
Birer tüketici olan öğretmenlerin paketli gıdalardaki katkı maddelerine ait görüşlerinin demografik özelliklere göre değişimi incelenmiştir. Öğretmenlerin hazır gıdaları satın alırken dikkate aldıkları ölçütlerin cinsiyetlerine göre, yaşlarına göre, aylık gelirlerine göre, hane halkı birey sayısına göre, hane halkı içinde çalışan birey sayısına göre, hane halkı içindeki çocuk sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan, birer tüketici öğretmenlerin hazır gıdaları satın alırken dikkate aldıkları ölçütler ile eğitim seviyelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p>,05).
Anahtar Kelime: Gıda katkı maddesi, öğretmen, besin

Anahtar Kelimeler: Gıda katkı maddesi, öğretmen, besin