Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Öğretmen Adaylarının Mesleki Fark Etme Becerilerinin Gelişiminde Öğretim Uygulamalarının Rolü
Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının ölçme konusunda (çevre, alan ve hacim) öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik mesleki fark etme becerilerini ve öğretim uygulamalarına dayanan video tabanlı modüle katıldıklarında, bu becerilerin ne derecede değiştiğini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmakta olup, araştırmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programına kayıtlı 32 son sınıf öğretmen adayıdır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çevre, alan, hacim ve yüzey alanı ile ilgili problemlere ortaokul öğrencileri tarafından çözümler sunulmuştur. Bu çözümlere ilişkin “Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme” kuramsal çerçevesinin bileşenleri olan öğrencinin matematiksel stratejisini dikkate alma, yorumlama ve karşılık verme bileşenleri kapsamındaki sorulardan oluşan anket araştırmanın veri toplama aracını oluşturmaktadır. Bu anket araştırmanın başında öğretmen adaylarının var olan fark etme becerilerini belirlemek amacıyla katılımcıların tamamına ön test olarak uygulanmıştır. Ardından, katılımcılar yedi oturuma katılmış ve bu oturumlar sırasında, öğrencilerin ölçme konusuna ilişkin matematiksel düşünmelerini içeren video klipleri izleyip, analiz etmiş ve tartışmışlardır. Oturumlar tamamlandıktan sonra, öğretmen adayları bu süreçte kendilerinin tasarladığı çevre, alan ya da hacim ölçmeye ilişkin bir görev (task) üzerine bir öğrenciyle klinik görüşme gerçekleştirerek, öğrencilerin matematiksel düşünmesini açığa çıkarmışlardır. Sonrasında görüşme sırasında aldıkları video kaydını izleyerek öğrencilerin matematiksel düşünmesini analiz etmişlerdir. Araştırmanın sonunda katılımcıların tamamına aynı anket son test olarak uygulanmıştır. “Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme” kuramsal çerçevesi, toplanan veriler ışığında revize edilerek katılımcıların anketlere verdikleri yanıtlar analiz edilmiştir. Ön teste öğretmen adaylarının fark etme becerileri genellikle düşük düzeyde olup, öğretmen adayları en fazla yorumlama boyutunda zorlanmışlardır. Son testte ise öğretmen adaylarının ölçmeye yönelik öğrencinin matematiksel stratejisini dikkate alma, yorumlama ve karşılık verme becerilerinin tamamının düzeylerinde bir artış olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Uygulamaları, Mesleki Fark Etme Becerisi, Ölçme, Mesleki Gelişim, Öğretmen Adayı Eğitimi