Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Deneyimleri
Bilimsel araştırma, belirlenen problemlere çözümler aramak amacıyla takip edilen yöntemin belirlediği sistematik içerisinde, verilerin toplanma, analiz edilme, değerlendirilme ve rapor haline getirilme süreçlerini kapsar (Karasar, 2005; Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmalar, eğitimin kalitesini arttırmaktadır (Küçükoğlu, Taşgın ve Çelik, 2013). Öğretmenlerin, öğrencilerinde geliştirmeyi hedefledikleri problem çözme, eleştirel, bilimsel düşünme gibi becerilerin öncelikle kendilerinde bulunması önemlidir (Saracaloğlu, 2008). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) (2011), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri kapsamında öğretmen adaylarından beklenen “alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanma, olay ve olguları kavramsallaştırma, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyip, verileri yorumlayıp, değerlendirme, sorunları tanımlayıp, analiz edip, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirme” becerilerinin gelişiminin sağlanmasıdır. Ayrıca Eğitim Fakültelerinin programlarında öğretmen adaylarına bilimsel araştırma becerisi kazandırmaya yönelik Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi verilmektedir.
Bilimsel bir araştırma sürecinde görev alan öğretmenlerin kendilerini karşılaştıkları problemleri çözmede daha etkili, mesleki açıdan daha yeterli gördükleri araştırmalar sonucunda belirlenmiştir (Küçükoğlu, Taşgın ve Çelik, 2013). Kendini araştırmacı olarak tanımlayan öğretmenlerin bulunduğu şartları ve ortamı daha iyi gözlemleyip daha etkili öğretim uygulamaları planladıkları ve mesleklerine karşı tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin, bir öğretmen adayı olarak matematik öğretimine yönelik yaptıkları araştırma sonucunda elde ettikleri deneyimlerinin ve araştırmacı öğretmen olmakla ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Ankara’da bulunan bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıfına devam eden 21 öğretmen adayına Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları dersinde ortaokul öğrencilerinin sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi ve Matematikte Problem Çözme dersinde ortaokul öğrencileri ya da öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme becerilerinin/süreçlerinin incelenmesine yönelik araştırma ödevleri verilmiştir. Bu süreç sonunda öğretmen adaylarının, elde ettikleri deneyimleri değerlendirmek ve bir öğretmenin araştırmacı kimliği ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla öğretmen adaylarına açık uçlu sorular sorulmuştur. Çalışmada, uygun örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Veri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen 13 açık uçlu sorudan oluşan bir form geliştirilmiştir. Sorulara ilişkin 2 uzmandan dil, psikometrik ve bilimsel açıdan görüşler alınarak sorular düzenlenmiştir. Sorularda öğrencilerin son sınıfta aldıkları derslerde yaptıkları araştırma ödevleri kapsamında bilimsel araştırma sürecine yönelik edindikleri deneyimler, yaşadıkları zorluklar ve bilimsel araştırma süreci ile ilgili süreç öncesi ve sonrası tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmacı öğretmen olmakla ilgili görüşlerini açıklamaları da istenmektedir. Form katılımcılara dağıtılmış ve görüşlerini samimi bir şekilde cevaplamaları istenmiştir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından gerekli izinler alınmıştır. Analiz süreci devam etmektedir.

Kaynakça Bilimsel araştırma yöntemleri (13. basım). Pegem Akademi. Ankara sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 11-24. kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 179-208. temel alan yeterlilikleri, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri.
http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=48
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmen adayı, bilimsel araştırma, araştırmacı öğretmen