Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


7. Sınıf İş ve Enerji Konusu için Başarı Testi Geliştirme Çalışması
Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri Dersi 7. sınıf “İş ve Enerji” konusu için başarı testi geliştirmektir. Testin geliştirilmesi sürecinde, Testin Amacının ve Ölçülecek Özelliklerin Belirlenmesi

Testin amacı Fen Bilimleri Dersi 7. sınıf “İş ve Enerji” konusunda yer alan kazanımlara ulaşılma düzeyini ölçebilecek bir test geliştirmektir. Her bir kazanım için yazılan ölçülebilir alt kazanımlar, revize edilmiş Bloom taksonomisine göre sınıflandırılmıştır.

Maddelerin Yazılması, Gözden Geçirilmesi ve Deneme Formunun Oluşturulması

Yapılmış açık öğretim, bursluluk ve seviye belirleme sınavları ile tez çalışmalarında yer alan sorulardan bazıları olduğu gibi alınırken, bazılarının sadece resimleri alınmıştır. Bazı sorular kazanımlara göre düzenlenmiştir. Soru bulunamadığında araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Otuz maddelik başarı testi, cevap anahtarı, test belirtke tablosu ve uzman değerlendirme formu hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar uzman görüşüne (1 fen bilimleri ve 1 Türkçe öğretmeni, 1 fen bilimleri eğitimi uzmanı) sunulmuştur. Öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. Belirtke tablosu kapsam geçerliğine, uzman görüşleri testin kapsam ve görünüş geçerliğine katkı sağlamaktadır. 12 öğrenci ile pilot çalışma yapılmış ve buna göre düzenlemeler yapılmıştır.

Deneme Uygulamasının Yapılması, Puanlama, Madde Analizi ve Madde Seçimi

Özçelik (1989), testlerin uygulanacağı grup için sabit ve kesin sayı söylememekle birlikte birkaç şubeden veya 120 kişiden oluşabileceğini belirtmiştir. Tavşancıl’a (2006) göre örneklem büyüklüğü madde sayısının en az 5 katı kadar olabilmektedir. Test uygun örneklemeyle seçilen 289 7. sınıf öğrencisine uygulanmıştır.

Doğru cevaplara 1, yanlışlara 0 puan verilmiştir. Cevapsız sorular boş bırakılmıştır. Madde ayırt edicilik ve madde güvenirlik değeri ile çeldiricilerin işlerliği incelenmiştir. Madde ayırt edicilik değerine göre ve testin kapsam geçerliği gözetilerek maddelerin atılıp atılmayacağına karar verilmiştir. Madde ayırt edicilik değeri 0,19 (Erdem Kara, 2021) altındaki 7. ve 30. maddeler testten çıkarıldığında kapsam geçerliliğini zedeleyeceği için maddeler düzeltmeler yapılarak testte bırakılmıştır. Çeldirici işlerliğine bakılarak da maddeler üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Testte zor, orta güçlükte, kolay ve çok kolay maddeler bulunmaktadır.

Nihai Testin Oluşturulması ve İstatistiklerinin Kestirilmesi

Testin güvenirliği için KR-20 katsayısı hesaplanmış ve güvenirlik değeri 0,85 bulunmuştur. Eğitimde ve psikolojide kullanılan testlerin güvenirliğinin en az 0,70 olması gerektiği ifade edilmektedir (Nunnaly, 1978’den akt. Akbaş, 2019). Buna göre test puanlarının güvenilir olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak güvenilirlik katsayısı 0,85 olan, 30 maddeden oluşan, 7. sınıf “İş ve Enerji” konusu için geçerli ve güvenilir sonuçlar veren başarı testi geliştirilmiştir.

Kaynakça

Akbaş, U. (2019). Ölçme Araç ve Sonuçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. B. Çetin (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (1. Baskı, s. 45-78). Anı Yayıncılık. Ankara.

Erdem Kara, B. (2021). Test Geliştirme ve Madde Analizi. M.D. Şahin (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (1. Baskı, s. 295-325). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.

MEB (2018). T.C Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara.

Özçelik, A.D. (1989). Test Hazırlama Klavuzu. ÖSYM Eğitim Yayınları 8. 3. Baskı.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobet Yayın Dağıtım. Ankara.

Anahtar Kelimeler: İş ve Enerji, Başarı Testi, Test Geliştirme, Geçerlilik, Güvenilirlik.