Bildiri Konusu:Kimya Eğitimi


Kimya Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme
Bilim ve teknolojide yaşanan değişimlerin neticesinde bilgi birikiminde önemli gelişmeler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Bu bağlamda modern toplumun yapısında büyük değişimler görülmektedir. İnsanlar okul, iş ve sosyal hayatlarını daha çok sanal programlar ve sosyal medya aracılığıyla insandan insana kurulan bağlantılar sayesinde oluşturmaya başlamıştır. Yüksek öğrenimdeki güncel eğilimlerde bilgisayar teknolojisinin insan hayatını ve etkileşimlerini nasıl değiştirdiğini ve bu durumun hangi yöne doğru gittiğini kanıtlar niteliktedir. Teknolojinin eğitime dahil olması ile birlikte bu alanda birçok program okullarımızda ve yüksek öğrenim kurumlarımızda kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum sonucunda ise yeni öğretim yöntemleri, stratejileri ve yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede düşünüldüğünde harmanlanmış öğrenme günümüzde büyük bir öneme sahiptir.
Bu araştırma ise kimya eğitiminde harmanlanmış öğrenmeye dayalı ters yüz edilmiş sınıf ortamının lise öğrencilerinin üstbilişsel becerilerine ve akademik başarılarına olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda kimyasal türler arası etkileşimler konusunun ters yüz öğrenme ortamında 9. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel becerilerine ve akademik başarılarına olan etkisi incelenmiştir.
Araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden açıklayıcı ardışık desen kullanılmıştır. Öncelikle nicel yöntem ardından bu nicel sonuçlara derinlemesine açıklama getirebilmek için nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın nicel bölümü yarı deneysel desen, nitel bölümü ise durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Nicel veri toplanırken seçkisiz örnekleme, nitel veri toplanırken ise amaçlı örnekleme tercih edilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak nicel veri toplanıp analiz edilmiştir ardından bu analiz sonuçlarının daha detaylı açıklanması adına nitel veri toplanmıştır ve analiz edilmiştir. Araştırmada nitel analiz sonuçlarının nicel analiz sonuçlarını açıklamak noktasında ne şekilde yardımcı olduğuna dair çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma bulgularına göre ters yüz öğrenme ortamının öğrencilerin üstbilişsel becerilerine ve akademik başarılarına olan etkisi anlamlı bir şekilde olumlu yönde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Ortamı, Üstbilişsel Beceri, Kimya Eğitimi