Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


STEM Etkinliklerinde Nicel Muhakeme Süreci Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?
Gerçek hayat bağlamları içeren açık uçlu ve disiplinlerarası problemleri çözmede ve çözüm sürecini anlamlandırmada yararlı olan teorilerden biri Nicel Muhakemedir. Bunun yanında nicel muhakeme, özellikle matematik ve bilimin yer aldığı ve her birinin kilit rol oynadığı STEM disiplinlerini bütünleştirmede güçlü bir araçtır. Bu sebeple, STEM öğretim ortamlarında matematiğin rolünü açıklamanın yollarından biri nicel muhakeme becerilerinin kullanıldığı etkinlik uygulamalarını değerlendirmektir. Dolayısıyla STEM etkinlikleri uygulanırken yaşanılan nicel muhakeme süreçlerinin incelenmesi gerekmektedir.
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin STEM problemleri çözerken ortaya çıkan nicel muhakeme sürecinin akışını göstermektir. Bu amaçla yedinci sınıfta öğrenim gören üç öğrenci ile öğretim deneyi uygulaması yapılmış ve bu uygulama kapsamında tasarlanan STEM etkinliklerindeki problemlere yönelik öğrencilerin çözüm süreci incelenmiştir. Uygulama boyunca öğrenci çalışma kağıtları, ses ve video kayıtları, bilgisayar ekran kayıtları ve araştırmacının gözlem notları yardımıyla toplanan nitel veriler, sürekli ve geriye dönük analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin etkinliğin her aşamasında belli çalışmalar yaptığı görülmektedir. Analizler yapılırken etkinlikler, giriş ve problem hakkında tartışma, problemi çözme, ürün ortaya çıkarma ve sonuçları yorumlama olarak dört aşamaya ayrılmıştır. Giriş ve problem hakkında tartışma aşamasında nicelikleri belirleme ile başlayan nicelleştirme ve ölçülebilir nicelikleri belirleme ve anlamlandırma ile başlayan varyasyonel/kovaryasyonel düşünme faaliyeti, ürün ortaya çıkarma aşamasına kadar devam etmekte ve birçok nicel muhakeme faaliyetini (Nicelikleri belirleme ve anlamlandırma, nicelikler arasında ilişki kurma, nicel operasyonları belirleme, nicel operasyondaki niceliklere sayısal değer atama, gibi) içermektedir. Sonuçları yorumlama aşamasında ise çoklu temsiller aracılığıyla varyasyonel/kovaryasyonel düşünme faaliyeti gerçekleşmektedir. Bu bulgulara bağlı olarak STEM etkinliklerinde nicel muhakemeye dair bir akış şeması oluşturulmuştur. Bu şemaya göre STEM etkinlikleri, öğrencilerin nicel muhakeme ve varyasyonel/kovaryasyonel düşünme becerilerini ortaya çıkarmak için uygun bir öğretim ortamı sunmaktadır. Ayrıca tasarlanan STEM etkinliklerinin nicel muhakeme ve varyasyonel/kovaryasyonel düşünme açısından içerdiği durumlar ile matematiksel olarak zengin bir çalışma ortamı da sağladığı anlaşılmaktadır. Böylece öğrencilerin nicel muhakeme becerilerinin yer aldığı bir STEM öğretim ortamında problemi çözerken belli bir akış içerisinde yaptıkları çalışmalar ile yaşanılan matematiksel süreçler yansıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: STEM, Nicel Muhakeme, Öğretim Deneyi