Bildiri Konusu:Kimya Eğitimi


KİMYE EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE MATERYAL TASARIMI
Kimyadaki soyut kavramları öğrenciler çoğu zaman anlamlandırırken zorlanmaktadırlar. Bu zorluğu aşmak için soyut kavramları temsil eden yardımcı materyallerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yardımcı materyaller günlük hayatta kullanılan basit malzemelerle yapılabileceği gibi web 2.0 teknolojileri de kullanılarak uzun süreli ve dayanıklı materyaller olarak da tasarlanabilir. Bu çalışmada web 2.0 teknolojilerinden biri olan artırılmış gerçeklik kullanılarak kimya öğretimine yardımcı materyaller tasarlanmıştır. Bu araştırma, kimyasal türler arasındaki etkileşimler ünitesinde yer alan bazı kazanımlara göre artırtılmış gerçeklik (AG) teknolojisi ile üretilen üç boyutlu (3B) materyallerin tasarlanmasını ve geliştirilmesini ele almaktadır.
Bu araştırmada, tasarım tabanlı araştırma [TTA] deseni kullanılmıştır. TTA öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak tasarlanan öğretim materyalleri ve etkinlikleri bir araya getiren ve öğretim ihtiyacını karşılayacak ürünler ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu desen, tasarımı yapılan materyallerin eksiklikleri tespit edilip giderilerek kullanışlı ve kimyanın sembolik dilini anlatmada uygulanabilir tasarımlar oluşturmaya imkân sağlamaktadır. Tasarlanan materyaller uzmanlardan görüşler alınarak tekrar tekrar revize edilip değiştirilmiştir. Tasarlanan ve geliştirilen bu materyaller 116 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile denenmiştir. Öğrencilerin materyalleri kullanırken yaşadıkları olumlu ya da olumsuz durumlar gözlenmiştir. Ayrıca 19 öğrenciden uygulama sonunda AG teknolojisi ile tasarlanan materyaller hakkında görüşleri alınmıştır. Toplanan bu veriler içerik analizi yardımı ile çözümlenmiştir. Görüşme ve gözlem verilerinin analiz sonucunda elde edilen bulgular; öğrencilerin sıkıcı buldukları kimya derslerinin eğlenceli hale geldiği, akran ilişkilerinin geliştiği, konuyu anlamlandırmaya katkı sağladığını göstermiştir. Fakat bu materyallerin olumlu yanlarının yanı sıra materyallerdeki sesli betimlerin sınıfın kalabalık olmasından dolayı duyulmadığı, sınıf hâkimiyetinin bozulması gibi olumsuz yanlarının da olduğu görülmüştür. Bu bulgular kapsamında elde edilen sonuçlar; bu tür materyallerin öğrenciler için yararlı olacağı, 3B öğretim teknolojisinin kimyayı anlamaya ve başarıya yardımcı olduğunu ve bu tür materyallerin uzun vadeli kullanılması ile kimya öğretimini daha kaliteli bir yere getireceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimya eğitimi, artırılmış gerçeklik, 3B materyal tasarımı